เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622569

บรรณาธิการแถลง

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกันจัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่ได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยยังคงวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. มานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับแก้ไขโครงการวิจัย

สำหรับการประชุมในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถานำเรื่อง “ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย” โดยท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัย เนื่องจากการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาจะก่อให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ มีความสร้างสรรค์ที่จะนำความรู้มาต่อยอดให้เกิดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศชาติในระยะยาว

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสูงพอที่จะสร้างนวัตกรรม รวมถึงมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนทันโลกและเทคโนโลยี ซึ่งการขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและเสวนาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง “เปิดมุมมองการสร้างกำลังคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ” โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ. “สร้างเศรษฐกิจไทยจากงานวิจัย” โดย ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคุณเฉลิมพล ปุณโณทก “กว่าจะเป็นนักวิจัยแนวหน้า” จากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ศ.พรรัตน์ ดำรุง และ ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล และการบรรยายจากผู้ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และรางวัล 2017 TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Award

ฝ่ายวิชาการ สกว. ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเขียนบทความวิชาการและการเขียนทุนวิจัย การออกแบบงานวิจัยให้ได้ผลงานที่มีประโยชน์ แนวทางการหาทุนวิจัยและความร่วมมือจากต่างประเทศ การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการบริหารจัดการกลุ่มวิจัยและการทำงานวิจัยวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกสาขาวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันในรูปแบบของ “กิจกรรมตลาดนัดความคิด”

ประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ จึงเป็นการรวบรวมเนื้อหาสรุปประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 โดยฝ่ายวิชาการ สกว. หวังว่าเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
sompong@trf.or.th\\
กลับหน้าหลัก...