เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629496

บรรณาธิการแถลง

      การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นการประชุมประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. ได้จัดทำประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาการประชุมเป็นประจำเช่นเคย

ในการประชุมปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถานำเรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” โดยท่านได้กล่าวถึงงานวิจัยว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้อยู่ในฐานะที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างชาติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จได้ในระดับสากล

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยและยุทธศาสตร์ สกว. และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ. ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง \\\\\\\\\\\\\\\"เปิดมุมมองการสร้างกำลังคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ\\\\\\\\\\\\\\\" ได้แสดงความเห็นในการสร้างคนว่า ควรเริ่มต้นตั้งแต่บทบาทหน้าที่พ่อ-แม่ในการอบรมสั่งสอนลูก บทบาทหน้าที่ของครู-อาจารย์ในการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพของลูกศิษย์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและประเทศ

นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง “วิกฤติน้ำกับสังคมไทย” โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ว่าเป็นการสร้างความตระหนักว่าน้ำเป็นทรัพยากรสาธารณะที่มีจำกัด แต่มนุษย์กลับใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ในขณะที่ปริมาณน้ำผิวดินคงที่และมีความแปรปรวนมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นควรหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อมาปฏิรูปการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับการเสวนาที่ขาดไม่ได้ในการประชุมฯ คือ การเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็นนักวิจัยแนวหน้า” เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทราบถึงแนวคิดและข้อควรปฏิบัติในการทำงานวิจัยจนกลายเป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศได้ โดย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้แก่ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และเมธีวิจัย สกว. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

และในปีนี้ได้มีการบรรยายและเสวนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. การบรรยายเรื่อง “จุดประกายนวัตกรรุ่นใหม่: พัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” โดย น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร Chief Innovation Officer (CIO), Green Innovative Biotechnology Co., Ltd. 2. การเสวนาเรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยไปสู่ฐานนวัตกรรม” โดย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้แก่ ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ 3. การเสวนาเรื่อง “ทำวิจัยอย่างไร…สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย พญ.นภวรรณ ถาวรานันต์ รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร และคุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยพื้นฐาน เนื่องจากสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ โดยนักวิจัยต้องปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นคงต่อประเทศชาติได้

ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายวิจัยนานาชาติจากมุมมองของนักวิจัย” โดย รศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และคุณพิจารณา สมัครการ ได้แนะนำการขอทุนและการดำเนินงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ นักวิจัยต้องศึกษาลักษณะและเจตนารมณ์ของการให้ทุนแต่ละแหล่งให้ถ้วนถี่ นักวิจัยต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้เข้าใจง่าย และวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์กลุ่มวิจัยให้เป็นที่รู้จักก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีช่วยเสริมความสำเร็จเช่นกัน

ประชาคมวิจัยฉบับนี้ยังได้รวบรวมเนื้อหาการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลงานวิจัยของผู้ได้รับรางวัล 2015 TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards และ 2015 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Awards รวมทั้งกิจกรรม “โครงการฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ไว้ในเล่มนี้ด้วย

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดพิมพ์หนังสือประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ จะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลงานวิจัย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวิจัยให้สาธารณชนได้รับทราบ

รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
sompong@trf.or.t
กลับหน้าหลัก...