เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3203154

บรรณาธิการแถลง

     

ประชาคมวิจัยฉบับที่ 146 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) เป็น ฉบับส่งท้าย สกว. การลาจากภารกิจเดิมที่เน้นการบริหารจัดการงานวิจัย มีภาคีหลักคือ นักวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ไปสู่ภารกิจใหม่ ในฐานะ budget allocator คือการเข้าไปร่วมพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ดังที่ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการ ท่านแรก ผู้ก่อตั้งและพัฒนาองค์กร สกว. ได้กรุณาให้มุมมองไว้ใน บทสัมภาษณ์ในฉบับนี้ว่า งานหลักของ สกสว.คือ สร้างระบบ พัฒนา ทักษะระดับหน่วยงานที่เป็น supply side ทั้งหลาย โดยการสร้าง เครื่องมือใหม่ที่เป็นการจัดการระบบ ร่วมไปกับการวิเคราะห์ key partners ใหม่ในระบบวิจัย ซึ่งเป็นงานใหม่ งานหนัก และงานยาก

กองบรรณาธิการประชาคมวิจัย ได้หยิบยกโครงการใหญ่น้อย ที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม สร้างทั้ง outcomes และ impacts รวมถึง สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งผลลัพธ์เป็น new paradigm ของยุคสมัย กรณีทั้ง 6 นี้เป็นเพียงตัวอย่างความสำเร็จจำนวนน้อยของ ผลงานวิจัยที่ สกว. ได้ร่วมสร้างสรรค์แก่สังคมและประเทศ

โครงการแรกคือ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็น 20 ปีแรก และแผนงาน 20 ปีที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2560-2579 เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การสร้าง ความรู้และสร้างผู้รู้ระดับปริญญาเอกของประเทศ ก่อเกิดคุณูปการ ทั้งด้านการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการผลิต กำลังคนระดับสูง สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศและนานาชาติ การยกระดับขีดความ สามารถของนักวิจัยไทย ผลกระทบสำคัญประการหนึ่งคือ การนำโจทย์ ของประเทศไทยมาเป็นโจทย์วิจัย ทำให้การสร้างความรู้สะท้อนความ เป็นจริง และมีศักยภาพปรับใช้ได้สูง

การพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research; CBR) เป็นระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยผู้รู้-รับปัญหาจริง ผ่านกระบวนการวิถีวิจัย ก่อเกิดชุมชนนวัตกรรม ทางความคิด พัฒนาต่อยอดจากการแก้ปัญหาไปสู่การพัฒนา นำไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ำระดับฐานราก

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ...เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย ที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาอย่างเป็นระบบ โครงการไม่ใหญ่ ทุนวิจัย ไม่มากนัก แต่สร้างผลกระทบสูง เพราะเกี่ยวข้องกับชุดสิทธิประโยชน์ ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลัก ของชาติ และอื่นๆ คณะวิจัยต้องคำนึงถึง ผลกระทบด้านงบประมาณ (ความยั่งยืน) ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ (technological feasibility and adoption) ผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรม ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มข้นและโปร่งใส

ประเด็นน้ำท่วม น้ำแล้ง มีธรรมชาติกำกับ แต่การบริหารจัดการ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหลักการพื้นฐานของ งานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สกว. ได้สะสมชุดความรู้ ผ่านภาคีวิจัยและเครือข่าย นำผลงานวิจัยสร้างทางเลือกและทางออก ผ่านเทคโนโลยี การสื่อสาร การทำความเข้าใจและการสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง ทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนทุน SIP ด้านสังคม-การบริหาร จัดการน้ำต่อเนื่องในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเป็น “IMPACT” ของ ผลงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้

ยางพารา เป็นปัญหาและโอกาสของเกษตรกรและอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 20 ปีก่อน ผลงานวิจัยด้านยางพาราของ สกว. มีรากฐาน ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่นโยบาย สาธารณะ วิชาการ พาณิชย์ ชุมชนและพื้นที่ การสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าของยางพารา ได้ต่อยอดทำเป็นชุดและขยายผลถึงในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนา และสร้างมาตรฐานเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

กรณีศึกษาท้ายสุดเรื่องปุ๋ยสั่งตัด ดำเนินมากว่า 2 ทศวรรษ จากการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ นำข้อค้นพบสู่ชุมชนเกษตรกร ให้ทำได้เอง-ทำได้จริง ขยายผลการเรียนรู้ไปทั่วประเทศ สะท้อนเป็น หมุดหมายสำคัญเชิงนโยบายถึง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2561 กระบวนการวิจัยนี้บ่งชี้ชัดว่า ผลงานวิจัยดีๆ ต้องมี (1) โจทย์ดี (2) นักวิจัยดี (3) กระบวนการสะท้อน-feedback ดี (4) มีผู้ร่วมทาง ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน (5) มีหลักฐานพิสูจน์เชิงเศรษฐกิจ (6) มีทุนวิจัย สนับสนุนต่อเนื่อง (ทั้งจากภาครัฐและเอกชน)

การเดินทางไกลของ สกสว. ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช สะท้อน มุมมองในฐานะผู้รับผิดชอบก่อตั้งและออกแบบองค์กร สกว. ว่า... สกสว. ต้อง (1) มาเป็นหัวหอกเพื่อขับเคลื่อนกลไกลักษณะนี้ (รายละเอียดในบทสัมภาษณ์) ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (2) ต่อยอด งานวิจัยพื้นฐานสู่ Translational Research (3) ยกระดับการทำงาน ไปบริหารงานในบทบาทใหม่-ภารกิจใหม่ ทำเรื่องใหญ่-เรื่องสำคัญ (4) รู้จัก key partners อย่างถ่องแท้ และมีกระบวนการหนุนเสริม อย่างทันการณ์... สำหรับนักวิจัย การปรับระบบวิจัยครั้งนี้ถือเป็นยุคทอง ของนักวิจัยที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศแต่ละด้าน

ทุกโอกาสย่อมมีความท้าทาย...

ทุกความท้าทายย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง…

ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างโอกาสใหม่…

สวัสดีค่ะ

กลับหน้าหลัก...