เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3186000

บรรณาธิการแถลง

     

ในศุภสมัยอันเป็นมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาและวิจัยของประเทศไทย ผ่านพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปรับบทบาทจาก funding agency เดิมไปรับภารกิจใหม่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 การดำเนินงานของประชาคมวิจัยรอปรับเปลี่ยนโฉมตามภารกิจใหม่ขององค์กร

ประชาคมวิจัยฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นฉบับ 13 ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2561 ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

การคัดสรรผลงานวิจัยเด่นใช้หลักการเดิมคือ เน้นผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ผลงานเด่นด้านนโยบาย 1 ผลงาน ด้านสาธารณะ 1 ผลงาน ด้านพาณิชย์ 4 ผลงาน ด้านชุมชนและพื้นที่ 4 ผลงาน และด้านวิชาการ 3 ผลงาน ผลงานเด่นด้านนโยบายปีนี้เป็นเรื่อง อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม กำหนด-ประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ นำเสนอสู่การผลักดันเชิงนโยบายกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเอง น่าจะได้ขยายการศึกษา carrying capacity ของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย

ผลงานเด่นด้านสาธารณะ เน้นงานวิจัยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ปีนี้ได้แก่ การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทีมวิจัยมีความหลากหลายและเข้มข้นทางวิชาการจึงสามารถปรับใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์ กับโจทย์ใหม่หลายรูปแบบ

ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ 4 ผลงาน มีทั้งการสร้างมูลค่าใหม่ การสร้างพันธุ์ต่อยอดไปสู่ functional food และสร้างโอกาสใหม่ในโซ่อุปทานไก่สายพันธุ์พื้นเมือง การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีเพิ่มมูลค่า และเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ ทุกผลงานมีคุณค่าทางวิชาการและเศรษฐกิจ

ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เน้นการนำความรู้ไปสร้างผลกระทบให้เกิดกับพื้นที่ รวม 4 ผลงาน ทุกงานมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผลงานวิจัยร่วมเรียนรู้ ร่วมดำเนินการ ถึงร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย ตั้งแต่การฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกที่ปนเปื้อนโลหะหนัก-สารพิษ ที่อำเภอแม่สอด การปรับตัวของชาวนาในพื้นที่รับน้ำจนประสบความสำเร็จเป็นบางชะนีโมเดล การฟื้นฟูความสัมพันธ์แนว community-community ไทยกับกัมพูชา และการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย และป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดสู่พื้นที่อื่น และกล้วยพันธุ์อื่น

ผลงานเด่นด้านวิชาการ 3 ผลงาน เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมไทย มีการเผยแพร่เพื่อการเรียนการสอน หรือต่อยอดทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมต่อไป ผลงานประกอบด้วย นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ สรุปได้ว่า เป้าประสงค์สูงสุดของนโยบายต่างประเทศทุกประเทศคือ ความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ ความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานด้านการศึกษาสมุนไพรไทยและการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างผลงานวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์เป็นเป้าหมาย ผ่านการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผลงานสุดท้ายเป็น นวัตกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีจากวัสดุผสมกราฟีนแอโรเจล วัสดุผสมที่ได้ให้ค่าการเก็บประจุสูงสุดเมื่อเทียบกับวัสดุตั้งต้น เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในระดับโรงงานต้นแบบ สร้างเทคโนโลยีที่ใช้ได้ในหลายอุปกรณ์นำไปสู่ energy security

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...