เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3104845

บรรณาธิการแถลง

     

สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ

ประชาคมวิจัยฉบับรับปีใหม่ยังคงเน้นเรื่องชุมชนและความยั่งยืน แต่เปลี่ยนมุมมามองอีกด้าน เป็นเรื่องอาหารกับการดูแลฐานทรัพยากร สร้างความมั่นคงอาหารชุมชน ผนวกกับวัฒนธรรมอาหารที่สอดรับกับภูมินิเวศ การสร้างคุณค่าใหม่และมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพื้นถิ่น สะท้อนไปสู่การมีอาชีพเสริมที่มั่นคงของสมาชิกในชุมชน การสร้างโอกาสใหม่เพื่อรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารไทย

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นทั้งพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติและป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโผล่วง เคารพและศรัทธา ดูแลรักษาอย่างสำนึกบุญคุณของผืนป่า ดินและน้ำที่เป็นทุนเริ่มต้นของชีวิต กระบวนการผลิตพืชจึงคล้อยตามความเชื่อและวัฒนธรรม เกิดเป็นความมั่นคงอาหารของชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่มองฐานทรัพยากรเป็นทุน ทำให้การรักษา ฐานทรัพยากรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมต้องปรับให้มีแนวปฏิบัติของครัวเรือนและชุมชนร่วมกันเพื่อดำรงความอุดมสมบูรณ์และปลอดสารตกค้างในดิน

ผักสดเป็นอาหารแนะนำเพื่อสุขภาพ แต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภคมีความสูญเสีย (food waste) มาก สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยเพื่อลดการสูญเสียในผักสดของมูลนิธิโครงการหลวง ทีมวิจัยได้เสนอแนวทางลดปัญหาและรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของชิ้นส่วนผ้กที่ถูกตัดแต่ง หลายผลิตภัณฑ์

เมืองร้อยเกาะ… สมญาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่า เขา ที่ราบ ชายฝั่งและทะเล นำมาซึ่งภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นที่บางส่วนแทบขาดการถ่ายทอดในปัจจุบัน สกว. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สืบค้นและบันทึกเพื่อการค้นคว้าต่อไป

การสร้างเศรษฐกิจผ่านปากท้องที่น่าสนใจ 2 โครงการ โครงการแรกเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทยจากเมนูและพืชถิ่นชายแดนใต้สู่ผู้บริโภคชาวจีน อีกโครงการเป็นการรังสรรค์อาหารฟิวชันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นการสร้างการรับรู้ คุณค่าใหม่ และมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย

คุณหมอภักดี สืบนุการณ์ โรงพยาบาลด่านซ้าย ย้อนรอยโรค สืบค้นสาเหตุว่ามาจากการบริโภค นำไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบองค์รวม ปรับบทบาทของโรงพยาบาลจากปลายทางของผู้ป่วย เป็นต้นทางของการสร้างระบบอาหารปลอดภัย

การบริหารจัดการงานวิจัยไปสู่การสร้างสตาร์ทอัพ... ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ พร้อมข้อเตือนใจสำหรับอาจารย์หลายท่านที่งุนงงกับ disruption ในระบบวิจัย เด็กไม่มี ทุนวิจัยไม่มา ห้องปฏิบัติการไม่พร้อม... ท่านให้ข้อคิดเยอะที่ทำสำเร็จแล้ว ที่สำคัญคือทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด outsource เพื่อให้มีเวลาจัดการภารกิจที่สำคัญกว่า ดูแลลูกศิษย์และผู้ร่วมงานให้ดีที่สุด...

สวัสดีค่ะ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ตลอดปี 2562

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...