เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2978843

บรรณาธิการแถลง

     

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ริเริ่มสนับสนุนการวิจัยด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่สมัยที่ รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมและมอบหมายให ้ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย (ปัจจุบัน ศฤงคารินทร์) เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ

การบริหารจัดการงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ได้ปรับรูปแบบและขยายงานเป็นชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หนึ่งในกลุ่มทุนวิจัยมุ่งเป้า อยู่ในความดูแลของ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยมุ่งเป้า ตั้งแต่ปี 2555 และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รับผิดชอบดูแลต่อมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

ประชาคมวิจัยฉบับนี้ นำเสนอผลงานวิจัยบางส่วนจากงานวิจัยโลจิสติกส์ทั้งหมดของชุดโครงการซึ่งมีความหลากหลายครอบคลุมมาก ดังปรากฏในบทสัมภาษณ์ รศ. ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กรณีตัวอย่างผลงานวิจัยโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ได้หยิบยก “บทเรียนการค้าและการขนส่งบนเส้นทาง R3A จีน - ลาว - ไทย ใครได้? ใครเสีย?” เส้นทาง R3A ติดปากคนไทยมานานพอสมควร แต่ผลกระทบยังไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้านเป็นระบบ ประเด็นที่น่าสนใจคือ รัฐบาลไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปกับโครงการมาก เน้นความเชื่อมโยงด้านเส้นทางขนส่ง แต่ขาดความชัดเจนในการพัฒนาส่วนอื่น เพื่อให้ใช้ประโยชน์ R3A ได้เต็มศักยภาพ มีคำถามว่าผู้ประกอบการไทยและสังคมไทยจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นได้อย่างไร รัฐบาลจะพัฒนาระบบนิเวศช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้มแข็งภายใต้มาตรการและกลไกอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้เมืองชายแดนไทยเป็นเพียง “ทางผ่าน” ของสินค้าและนักท่องเที่ยวเท่านั้น

งานวิจัยโลจิสติกส์ที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ เทคโนโลยีลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า นักวิจัยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-Based Service สร้างรายการจับคู่ความต้องการที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับรถบรรทุกเที่ยวเปล่า กับสินค้าที่รอขนส่ง ขณะนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการรถบรรทุกนำเข้าและส่งออกสินค้าภายในพื้นที่เขตปลอดอากรของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเอกชน 5 รายเป็นบริษัทนำร่อง และ AOT มีแผนจะนำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ในสนามบินอีก 5 แห่งทั่วประเทศ

อีก 2 บทความจากงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองคือ มิเตอร์อัจฉริยะสำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีการพัฒนาต้นแบบจากความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการและ Food delivery โลจิสติกส์เพื่อผู้บริโภคเมือง ที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว เติบโตถึง 10 - 15% จากปี 2559 เป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้...รอติดตามผลการศึกษาวิจัยในปี 2562 ค่ะ

ด้านประโยชน์สาธารณะ Healthcare logistics มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในระดับมหภาคและระดับปฏิบัติการโครงการวิจัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น ประยุกต์ใช้ได้รวม 3 ระยะคือ สั้น - กลาง และยาวดังรายละเอียดค่ะ

มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง เป็นผลไม้เกรดพรีเมียมในตลาดญี่ปุ่น แต่การขยายความต้องการฝั่งผู้ซื้อมีข้อจำกัดที่ราคาสูง เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศ นักวิจัยได้หาวิธียืดอายุการเก็บรักษามะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองในสภาพดัดแปลงบรรยากาศโดยการบรรจุถุงพลาสติก White Ethylene Absorbing Bag; WEB เก็บที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงได้ถึง 33 วัน รองรับการขนส่งทางเรือที่มีค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งของค่าขนส่งทางอากาศ จึงคาดว่าจะมีโอกาสเข้าตลาดได้เพิ่มขึ้น

เอกชนมีความเห็นอย่างไร? คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย แนะนำให้นักวิจัยทำงานในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้เลย นักวิจัยเข้าไปร่วมทำวิจัยในโครงการพัฒนาโลจิสติกส์ของภาครัฐ เพื่อได้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ได้จริง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโลจิสติกส์รายใหญ่มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและคำถามคือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะเข้าไปมีส่วนเชื่อมต่อธุรกิจได้อย่างไร…ฝากไว้เป็นโจทย์วิจัยต่อไป

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...