เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2956687

บรรณาธิการแถลง

     

ประชาคมวิจัยฉบับที่ 140 ว่าด้วยเรื่องเซนเซอร์ หรือตัวบ่งชี้ทั้งทางเคมีและชีวภาพ

เป้าหมายของการพัฒนาเซนเซอร์เพื่อใช้ประโยชน์มีหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต การตรวจสอบติดตามเชื้อและโรค ความปลอดภัยอาหาร เป็นองค์ประกอบใน precision agriculture การพัฒนานวัตกรรมสู่การพาณิชย์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมาย

ตัวอย่างผลงานวิจัยด้านสุขภาพ อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์โรคเบาหวานรูปแบบใหม่ 3 แบบ การประดิษฐ์เซนเซอร์เคมีบนผ้าประเภทวัสดุผสมพอลิเมอร์และท่อนาโนคาร์บอนให้เป็นเทคโนโลยีการวัดกลิ่นที่สวมใส่ได้ สามารถใช้ประเมินสุขภาพของผู้สวมใส่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีต้นตอมาจากภาวะเกิดโรค การตรวจวัดปริมาณไบโอเจนิกเอมีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสันที่พัฒนาโมเลกุลเซนเซอร์ที่ตรวจวัดโมเลกุลสารเคมีได้ด้วยตาเปล่า นำมาตรึงบนวัสดุที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานทั้งในถิ่นทุรกันดาร หรือผู้ป่วยสามารถใช้ตรวจติดตามปริมาณสารบ่งชี้ได้ด้วยตนเอง อีกผลงานเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยใช้ระบบเซนเซอร์ร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์สามมิติ สร้างมือเทียมที่ขยับได้ด้วยสัญญาณจากตัวผู้พิการ

ด้านเกษตร มีการพัฒนาระบบเซนเซอร์ทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียมในดิน โดยใช้ระบบการวัดความเปลี่ยนแปลงของสีกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า จากพื้นที่ของเกษตรกรส่งสัญญาณสู่ระบบคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ทันทีผ่านระบบ IoT ที่กำลังพัฒนา

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการใช้หลักการนาโนเทคโนโลยีที่ต้องหาวัสดุที่มีความแม่นยำ สูงในการตรวจวัด พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแยกกลิ่นแทนมนุษย์ การพัฒนา Lab-on-a-chip เป็นครั้งแรกในโลก การพัฒนาเซนเซอร์ชีวภาพและวัสดุคาร์บอน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบตรวจวัดอะฟลาทอกซินของเชื้อราซึ่งเป็นปัญหาจริงทั้งมนุษย์และสัตว์ การตรวจวัดเชื้ออหิวาตกโรค วัณโรคดื้อยา การพัฒนาการเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการแพทย์ เกษตร อาหาร ดิจิทัล IoT รวมทั้งเสนอมุมมองต่อการปรับตัวของหน่วยงานวิจัยในประเทศที่ต้องทำระดับ frontier research มุ่งสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ มีศูนย์เฉพาะทางให้มาก…ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เท่าทันในภูมิทัศน์วิจัยของโลกค่ะ

(พระ) คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา…ในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ 12 สิงหาคม ศ.เกียรติคุณนทีทิพย์ กฤษณามระ กรุณาให้บทความ “ฮอร์โมนแห่งการเสียสละของแม่” พาเราไปรู้จักโปรแลคติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณให้สลายกระดูกเพื่อปล่อยแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดไปสร้างนํ้านม ในกรณีที่แม่ได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ ติดตามรายละเอียดในเล่มค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...