เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2956609

บรรณาธิการแถลง

     

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งค่ะ ประชาคมวิจัยฉบับผลงานเด่น สกว. นำเสนอ 14 ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 ด้านนโยบาย 4 ผลงาน ด้านพาณิชย์ 2 ผลงาน ด้านชุมชนและพื้นที่ 4 ผลงาน และด้านวิชาการ 4 ผลงาน

ผลงานทั้ง 14 รายการ ฉายภาพจุดเน้นที่ สกว. ให้ความสำคัญกับคน สังคม และนวัตกรรม ในมิติต่างๆ ดังปรากฏในบทสรุปที่ต้องหยิบยกสาระสำคัญโดยย่อดังนี้

…ปรับใช้ได้จริงในระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ…

…ผู้เสียภาษีจริงมีไม่ถึงร้อยละ 10…ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยจึงยังไม่เป็นธรรม…

…มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและต้องการของผู้บริโภค…

…การทุจริตในภาครัฐซึ่งทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นแท้จริงแล้วคือ การทุจริตที่มีลักษณะซ่อนเร้นโดยผู้ใช้อำนาจทางการเมืองระดับสูงกำหนดนโยบายที่แยบยล…

…ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจว่าการร่วมทุนวิจัยไม่ใช่เป็นการซื้อวิธีการหรือเครื่องจักรจากนักวิจัย แต่เป็นการร่วมทุนเพื่อวิจัยหาแนวทางแก้ปัญหา…

…นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะชีวิตประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้…

…การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำจากนโยบาย สู่คุณภาพชีวิตคนพิการแนวใหม่…

…การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้กับทีมนักวิจัยชาวประมงพื้นบ้านปัตตานีที่ให้ความสำคัญกับการมองระบบเศรษฐกิจตั้งแต่คนจับปลา ผู้กระจายสินค้า ถึงผู้บริโภค…

…การเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผักปลอดภัย…สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ทั้งปี ที่สำคัญช่วยลดพื้นที่บุกรุกผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ…

…ถึงเวลาที่ประชาชนควรมีสิทธิรับรู้ความรุนแรงของหมอกฝุ่นควันโดยอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อความตระหนักรู้ในอันตราย…

…สำนึกเกี่ยวกับภูมิหลังของพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน…

…นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากงานวิจัยเชิงลึกเป็นรากฐานสนับสนุน…

…การค้นพบว่าเมลาโทนินสามารถชะลอความชราของสมอง ป้องกันและยับยั้งสมองเสื่อมอัลไซเมอร์…

…นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริง…

ผลงานทั้งหมดนี้ครอบคลุมผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ตั้งแต่ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ชาวประมง ผู้พิการ ชาวบ้านต้นแบบ ผู้สูงอายุ จนถึงสังคม

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง สกว. และผู้ร่าง พรบ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกว. กรุณาให้แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบคณะกรรมการทั้งสองชุดของ สกว. ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและทุนวิจัยต่อไป สกว. ต้องประเมินถึงระดับ outcome และ impact การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยประมวลเนื้อหางานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้บริหารในการสนับสนุนทุนวิจัย รวมไปถึงการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการทุน และการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...