เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2861567

บรรณาธิการแถลง

     

อาหารมีความสำคัญในด้านการยังชีพ สร้างความพึงพอใจและเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภค ประชาคมวิจัยฉบับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพได้รวบรวมข้อมูล แนวคิด และผลิตภัณฑ์อาหารหลากรูปแบบจากผลงานวิจัยมานำเสนอเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเข้าถึงนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภคกลุ่มจำเพาะ

รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึง Food Trend ของประเทศไทยว่าประกอบด้วยอาหารเฉพาะโรค (โดยฉพาะกลุ่ม Non - Communicable Diseases; NCDs) อาหารพร้อมรับประทาน อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับนักกีฬา และอาหารปั่นผสม (Tube Feeding) นอกจากแนวโน้มอาหารแล้ว อาจารย์รัชนี ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับโอกาสของการสร้างนวัตกรรมอาหารที่มิได้ตอบสนองเพียงตลาดในประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณสนับสนุนการวิจัยยังเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีการลงทุนสูงในระยะต้น และต้องมีการทำ Clinical Trials เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค… มีโจทย์แล้ว จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องลงทุนทั้งงบประมาณวิจัยและการบริหารจัดการตลอดเส้นทางค่ะ

คุณค่าที่แท้จริงของการทำงานอยู่ที่ไหน? ศ. ดร. นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ไขคำตอบว่ามีหลายแง่หลายมุม หลายมิติ คุณค่าที่แท้จริงคือประโยชน์จากเนื้องาน การสร้างคนและสังคมที่ดีงาม ร่มเย็นเป็นสุข อุปสรรคของการทำงานก็ย่อมมี อุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง คือ การมีเครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน อีกประการคือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่ยกระดับถึงการออกแบบและสร้างช่องโหว่ทางกฎหมาย การแก้ไขทำได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ เข้าใจเหตุผล ร่วมตรวจสอบ

อาจารย์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ยกตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อสร้างความสำเร็จในการพัฒนาคน สร้างโอกาสในกระแส Digital Disruption และ Education Disruption พร้อมเสนอระบบการพัฒนาคนผ่านศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ ศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สุดท้ายคือ ศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร

สตีเฟน ฮอว์คิง ที่เรารู้จักเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก มีชื่อเสียงจากความคิดและทฤษฎี แต่ รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล ฉายอีกภาพของ ฮอว์คิง คือผู้มีบทบาทด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ทำได้อย่างไรเชิญติดตามอ่านค่ะ

ไต้หวัน มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมการเกษตรทั้งพืช (เน้นพืชสวน) สัตว์ และสัตว์น้ำ ถึงแม้จะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีระดับสูง แต่ยังคงความโดดเด่นด้านการเกษตร ฉบับนี้เราจะได้เรียนรู้การเกษตรก้าวหน้าของประเทศไต้หวันผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายเกษตรใน ดูงานเกษตรก้าวหน้า@ไต้หวัน …น่าสนใจค่ะ

แผ่นดินไหวดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกที สกว. สนับสนุนชุดโครงการวิจัยแผ่นดินไหวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สะสมความรู้ มีเครือข่ายผู้รู้ นักวิจัยจำนวนมาก มีความพร้อมตอบคำถาม ตอบสังคมได้ทันการณ์ ดังจะได้รับทราบจากบทความเรื่อง การจัดการความรู้ “ภัยพิบัติแผ่นดินไหว” สู่สาธารณะ… เป็นบทความในคอลัมน์ Research Management

คุณชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล เล่าประสบการณ์การเดินทางในฐานะนักศึกษา คปก. ที่ University of Freiburg เยอรมนี ได้อย่างกระชับ มีความรู้ลึก ได้ความรู้ เนื้อหาสาระข้อคิดสำหรับผู้ประสงค์ไปเรียนต่อต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ มิใช่เฉพาะผู้ได้รับทุน คปก. เท่านั้น ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมการเรียน การทำงาน ตลอดจนการปรับตัวได้อย่างราบรื่นการเตรียมการทั้งเบื้องต้นและระหว่างทางเพื่อความสำเร็จปลายทาง

ฤดูกาลเข้าสู่หน้าร้อน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพค่ะ
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com

กลับหน้าหลัก...