เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2956683

บรรณาธิการแถลง

     สวัสดีปีใหม่แด่สมาชิกและผู้อ่านประชาคมวิจัยทุกท่าน

ขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องอนาคตการศึกษาไทยค่ะ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ กล่าวถึงความท้าทายที่สังคมกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 พลวัตโลกกับผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเผชิญความผันผวนรอบด้าน นำมาซึ่งโจทย์การศึกษา-การเรียนรู้ยุคใหม่ อาทิ นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ต้องผสมผสานการเรียนรู้หลายรูปแบบ ต่างบริบทการเรียนรู้สร้างทักษะการทำงานและการเรียนรู้ในที่ทำงาน ชุดความรู้ใหม่ที่ออกแบบรองรับเด็ก-คนนอกวัยเรียน รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาส ปัจจัยสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดคือ “ครูดีมีคุณภาพ เป็น นักจัดกระบวนการพร้อมไปกับสร้างแรงบันดาลใจ” ประเด็นสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือ ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการใหม่ที่เน้นการกระจายอำนาจการศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่การจัดการศึกษาระดับพื้นที่และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ...ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ข้อเท็จจริง และศักยภาพของแต่ละพื้นที่ค่ะ

หลายท่านคงพอจำได้ว่า สกว. มีงานวิจัยโดดเด่นชุด “ทวิภาษา” ที่มี ศ. ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยแนวหลักคิดของการใช้ภาษาแม่ของ ผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้น เป็นสะพานในการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอื่นในลักษณะพหุภาษา.... ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ได้ต่อยอดขยายผลด้วยโครงการ “การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษาเข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิ/พหุภาษา สำหรับจังหวัดชายแดนใต้” นำไปสู่การส่งเสริมการอ่าน เชื่อมโยงเด็กสู่การเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสะท้อนสู่กระบวนการคิด การสื่อสาร และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้

สองบทความถัดมา มุ่งเสนอความรู้ความเข้าใจ จากการศึกษาวิจัย “คนรุ่นใหม่” ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ให้ความสนใจกับเด็กและเยาวชน ผู้ที่จะมีบทบาทภารกิจสำคัญในอนาคต ด้านหนึ่งคือการเข้าสู่ระบบงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกด้านเป็นผู้รับผิดชอบสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคม ข้อเสนอการหนุนเสริมพลังเยาวชนผ่านนโยบายและกลไกด้านการเปิดมุมมองใหม่ที่เห็นเยาวชนเป็นสมาชิกของสังคมผู้มีสิทธิมีเสียงร่วมตัดสินใจและออกแบบสังคม การสร้างข้อความรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน การใช้พลัง “เครือข่ายเยาวชนเป็น platform ช่วยตั้งโจทย์ใหม่ ๆ ของสังคม” มีกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของเด็กและเยาวชนที่พัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม พัฒนาพื้นที่บนฐานความเข้าใจโอบเอื้อให้เกิดโอกาสจากสังคม และบนฐานทุนทางวัฒนธรรม

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองและข้อสังเกตต่อระบบการศึกษาและระบบวิจัยของประเทศไทยด้านการศึกษา ท่านให้ความเห็นว่า ควรปรับรูปแบบเป็น work-integrated learning เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบงานในยุคใหม่ สถาบันการศึกษาต้องพัฒนากลไกการจัดการศึกษาและบูรณาการหลักสูตรร่วมกับผู้ใช้งานจริง

ระบบการศึกษาที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในวัยก่อนทำงานวัยทำงาน กลุ่มสูงวัย ต้องเน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษา ความรู้รอบทั้งรู้เขา-รู้เรา-รู้โลก และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคน ด้านระบบวิจัยและ สกว. ท่านสนับสนุนให้ สกว. ช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมาก ที่ผ่านมาทำได้ดีมาก และ สกว. มีตัวอย่างความสำเร็จในอดีตอยู่มากที่เป็นชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ สร้างระบบการจัดการและ impact ให้กับวงวิชาการและสังคม ท่านอยากเห็นการสนับสนุนทุนวิจัยใหญ่และต่อเนื่องเช่นนี้

คอลัมน์ประจำฉบับยังอยู่ครบ ส่วน theme ของแต่ละฉบับจะจัดให้สอดคล้องกับสถานภาพและกิจกรรมหลักประจำปีของ สกว.

ปี 2561 เป็นปีแห่งการปฏิรูประบบวิจัย เราจะพยายามติดตามข่าวคราว (ที่เป็นทางการ) มาเสนอต่อไปค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com
กลับหน้าหลัก...