เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2861577

บรรณาธิการแถลง

     ประชาคมวิจัยฉบับ 25 ปี สกว. รวบรวมเนื้อหาจากเวทีเสวนาในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ประเด็นร่วมคือ สังคมไทยจะเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งด้าน technology disruption การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สังคมสูงวัย และผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่จะตามมาได้อย่างไร

เวทีเสวนา “ฝ่าวิกฤติสังคม เปลี่ยนปัจจุบัน เพื่อฝันอนาคต” มี ศ.กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา, ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ร่วมอภิปราย ท่านให้ความเห็นว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำพาสังคมและประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้ทันและเท่าเทียม ปัญหาอยู่ที่ระบบการศึกษาไทยบริหารความเหมือนบนภารกิจสร้างคนไปอยู่ในโลกของความหลากหลาย โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ง การตั้งเป้าหมายนำพาประเทศไทยไป 4.0 ที่ต้องการความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมีกระบวนการพัฒนาคนอย่างไรเมื่อคนรุ่นเก่าที่ต้องรับผิดชอบการศึกษายังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ขาด sense of emergency การออกแบบอนาคตของประเทศต้องดูที่รากฐานการศึกษา ถ้าไม่สามารถพัฒนาระบบการศึกษาได้ เรื่องอื่นก็ไปไม่ได้ การศึกษาและการวิจัยต้องเปลี่ยนมุมมอง มองให้เห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย แม้รัฐบาลมีเป้าหมายเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา แต่ยังมีปัญหา comfort zone ในหลายภาคส่วน จุดเปลี่ยนสำคัญของการศึกษาอยู่ที่นักเรียน ครู และโรงเรียน ต้องปรับทั้งระบบไม่ใช่แก้เล็ก ๆ น้อย ๆ การปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มที่ระบบ “ครู”

ประเด็นด้านการสร้างความรู้จากการวิจัย สกว. มีผลงานวิจัยมากมายที่น่าจะวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยจำนวนมากให้เกิดเป็นข้อเสนอที่มีพลัง สร้างคำตอบให้กับสังคมได้

ศ. นพ. จรัส ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า โจทย์วิจัยต้องก้าวกระโดด เพื่อรองรับสิ่งที่เป็นปัญหาจริง ณ ปัจจุบัน

เสียดายแทนผู้อ่านที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังจากเวทีนี้ แต่กองบรรณาธิการประชาคมวิจัย ได้ถอดความโดยละเอียดลงในฉบับนี้ไว้ค่ะ

เรื่องสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว...เวทีเสวนา “สูงวัย อารมณ์ดี” ให้ความรู้ “สังคมอายุวัฒน์” ว่าต้องเปลี่ยนมุมมองว่าต้องสนับสนุน ส่งเสริมประชากรตั้งแต่วัยทำงานจำนวน 40 ล้านคน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทำงานอย่างมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต ดูแลสุขภาพการเงินให้เป็น เรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างเหมาะสมจะได้มีเงินออมเมื่อสูงวัย เป็นผู้สูงอายุ อารมณ์ดี....การหวังพึ่งนโยบายรัฐแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังประสงค์ได้...

ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ เขียนบทความสั้น ๆ เพียง 2 หน้า แต่สะท้อนถึงการประเมิน “ผลกระทบ” ของงานวิจัยที่เรียกร้องให้มีในปัจจุบัน ท่านยกตัวอย่างผลงานของท่านเองที่ใช้เวลาถึง 51 ปี กว่าจะมีการอ้างอิงที่มีนัยสำคัญในปี 2016 เพราะ “งานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์โดยทั่วไปต้องใช้เวลานานกว่าที่จะซึมซับลงไปในกระแสของพัฒนาการทางวิชาการ”

บทความประจำฉบับยังอยู่ครบค่ะ อัดเต็มด้วยเนื้อหาเป็นปัญหาด้านงบประมาณพอสมควร สกว. กำลังพัฒนาการจัดทำประชาคมวิจัยเป็น e-book เพื่อลดการใช้กระดาษ มีความคืบหน้าประการใดจะมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com
กลับหน้าหลัก...