เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2814358

บรรณาธิการแถลง

     หนึ่งในวาระสำคัญประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คือ การมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ผลงานวิจัยจะถูกคัดกรอง ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ ชุมชนและพื้นที่ และวิชาการ นำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยเด่น

ผลงานที่ได้รับการประเมินเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 มี 13 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานวิจัยเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ผลงาน ด้านสาธารณะ 1 ผลงาน ด้านพาณิชย์ 2 ผลงาน ด้านชุมชนและพื้นที่ 4 ผลงาน และด้านวิชาการ 4 ผลงาน ดังรายละเอียดในฉบับ

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินผลงานวิจัยเด่นทั้ง 5 ด้าน มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า องค์ความรู้และงานความรู้และการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีคุณูปการต่อสังคมและประเทศเกินกว่าการมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ความรู้ที่ประมวลเป็นหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการจัดทำนโยบาย (evidence based policy) หรือเพื่อความรู้เท่าทันของสังคม การนำไปสู่การแก้ปัญหา-พัฒนาพื้นที่และชุมชน ล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน...จึงเป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) ของ สกว. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

การบริหารจัดการน้ำเป็นประเด็นสำคัญทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานนำเสนอทั้งระดับชาติและการปรับใช้ชุดความรู้กับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านน้ำของพื้นที่ที่มีภูมินิเวศ และภูมิสังคมต่อกัน ในปี 2559 นี้ ผลงานวิจัยด้าน “น้ำ” ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นถึง 3 ผลงาน เป็นการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ผลงาน และการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและพื้นที่ 2 ผลงาน

เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะหลีกเลี่ยงนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญามิได้

ดร.บุญชู ปโกฏิประภา กรรมการติดตามและประเมินผล สกว. ให้ข้อคิด มุมมองต่อผลงานวิจัยเด่นหลายประการ ที่ผูกโยงถึงการคัดเลือกผลงานเข้าเสนอรับรางวัล และความรับผิดชอบของนักวิจัย รวมถึงความเสมอภาคที่นักวิจัยพึงได้รับการเสนอตามคุณค่าของชิ้นงาน ข้อคิดประการที่สองคือ การจดสิทธิบัตรค่าใช้จ่ายและความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ค้นพบใหม่จากการวิจัย ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้ปรากฏเป็นนวัตกรรม สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ประเด็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยมองกับการจดสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีข้อสังเกตของอาจารย์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ว่าเสมือนหนึ่งสมองไหลย้อนไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีทรัพยากร มีประสบการณ์ มีกำลังทางเศรษฐกิจสูง ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นสากล ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องแบกรับภาระสร้างดอกที่งดงาม แต่ไม่บังเกิดผลทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

chancharatr@gmail.com
กลับหน้าหลัก...