เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2793485

บรรณาธิการแถลง

     ความยั่งยืน เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อันประกอบด้วยความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน

ประชาคมวิจัย ได้ประมวลองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย พร้อมข้อสังเคราะห์ที่สอดคล้องต่อการบรรลุวิสัยทัศน์มั่งคั่ง และมั่นคง ใน 2 ฉบับที่ผ่านมา

ความหมายกว้าง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ได้ถอดความจากข้อสรุป Brundtland Report (1987) ว่าเป็น “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” แนวทางนี้ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 เป้าหมาย ที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติคาดว่าจะบรรลุผลในปี 2030

สกว. ได้สนับสนุนโครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยจำนวน 14 โครงการดังปรากฏรายชื่อในประชาคมวิจัยฉบับนี้

พันธกิจสำคัญประการหนึ่งของ สกว. คือ การสร้างความรู้และสนับสนุนการสร้าง “ผู้รู้” และบรรยากาศการเรียนรู้ทุกระดับ เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติของสังคมไทย

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ได้ฉายภาพโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากบทสัมภาษณ์พิเศษ ว่า คปก.มีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยยุคใหม่ให้มีความยั่งยืน ทั้งในแง่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างคนเก่งที่เป็นคนดีเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาสังคม...วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพสูงของผู้บริหาร คปก. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันส่งผลให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบดำเนินการ คปก.ระยะ (20 ปี) ที่สอง เพื่อ “สานพลัง สร้างชาติ” ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน นโยบายรัฐ กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นความท้าทายสำคัญต่อคนไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมเผชิญอนาคตที่มีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งเป็นวาระการศึกษาสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้คนอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน มีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง... คุณภัทรา มาน้อย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ได้ยกตัวอย่างพื้นที่ที่สร้างรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชน ที่มีวิธีการ ความต้องการและภาคีร่วมต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือ การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ และดำรงชีวิตภายใต้รูปแบบของการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดด้านวัย วัฒนธรรม พื้นที่ พัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ท้ายสุด การบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ ใช้เครื่องมือใหม่ เป็นการเปิดอีกมุมมองและกระบวนการนำส่งผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่สามารถขยายผลได้อีกมากในอนาคต

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

chancharatr@gmail.com
กลับหน้าหลัก...