เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2744295

บรรณาธิการแถลง

     จากยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เป้าหมายด้านความมั่นคงคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงทุกระดับและทุกมิติ มีความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การเมืองมีเสถียรภาพ สังคมมีความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุข และมีความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน...”

มาดูกันค่ะว่างานความรู้จากผลการศึกษาวิจัยเพื่อปูพื้นฐานไปสู่สังคมไทยมั่นคง มีอะไรบ้าง...งานที่นำเสนอในประชาคมวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คัดสรรมาจากผลงานวิจัยจำนวนมากในฐานข้อมูลงานวิจัย ท่านที่สนใจติดตามเพิ่มเติมได้จากรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีแห่งความมั่นคง

รศ. ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ กล่าวถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ การพัฒนาระบบเพื่อจัดการกับปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่นำไปสู่ร่างพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อันกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความมั่นคงทางการทหารและความสงบเรียบร้อยในประเทศ

ด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช ได้เสนอรูปแบบและความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ต่อกรณีการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา และบทบาทของประเทศไทยและอาเซียนที่ควรเป็นไปอย่างรอบด้าน สมดุล และระมัดระวัง

อดีตเอกอัครราชทูต สุรพงษ์ ชัยนาม ได้ฉายภาพนโยบายต่างประเทศกับความมั่นคงของชาติ ตัวอย่างอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในภูมิภาค และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ที่ชี้ขาดการกำหนดนโยบายเพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงของประเทศ และสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศกับความมั่นคงของชาติไว้ 5 ประเด็น

ผศ. ดร.อรัญญา ศิริผล ศึกษาผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยเจาะลึกเป้าหมายชีวิต แหล่งที่มา กลยุทธ์การทำธุรกิจ นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลไทย-จีน ต่อผู้ประกอบการระดับกลางและเล็กที่มีประสิทธิผลต่างกัน และคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ประกอบการระดับกลางและเล็กในธุรกิจท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบในระยะยาวเป็น early warning เล็ก ๆ ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว จะส่งผลรับได้ถึง SME ไทยมากน้อยเพียงไร ควรมีมาตรการรองรับอย่างไร

กับดักความมั่นคงด้านการเกษตรยังติดอยู่ในวังวนปัญหาเดิม รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช เสนอทางรอดเกษตรไทยด้านการแก้ปัญหาคอขวด ข้อต่อ การสร้างตลาด การจัดระเบียบการค้า การปรับบทบาทขององค์กรด้านการเกษตร การเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน รวมถึงการปรับการจัดการเรียนการสอนให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงทุกชนิด

หากท่านสนใจติดตามผลงานวิจัยด้านความมั่นคงแบบเจาะลึก หรือในแง่มุมอื่น ๆ สืบค้นได้จากhttp://elibrary.trf.or.thค่ะ

สวัสดีค่ะ
กลับหน้าหลัก...