เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763861

บรรณาธิการแถลง

     รัฐบาลได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง 2579 ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาประเทศมุ่งสู่วิสัยทัศน์....ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง....
การจะบรรลุวิสัยทัศน์ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนได้ รากฐานสำคัญประการหนึ่งคือ การมีความรู้ การสร้างความรู้ และการเข้าถึงความรู้อย่างทั่วหน้า

ประชาคมวิจัยได้แกะรอยผลงานวิจัยที่สนับสนุนเป้าหมายและติดตามการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ และจะได้นำเสนอผลงานวิจัยชุดแรกในฉบับ...เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง ที่ท่านถืออยู่นี้ ชิ้นงานที่คัดสรรเป็นเพียงส่วนน้อยของผลงานวิจัยทั้งหมดของ สกว. นำมาเสนอเพื่อได้เรียนรู้มุมมอง ข้อคิด ความมุมานะ ความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ สร้างสรรค์เป็นต้นแบบของนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ (product) กระบวนการ (process) และการบริหารจัดการ (management) เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนหนึ่งที่จะหนุนเสริมให้ประเทศไทยเติบโตด้วยนวัตกรรม

ผลงาน 4 ชิ้นที่นำเสนอ ประกอบด้วย

• SNAIL8 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามจากเมือกหอยทาก ทีมงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการบรรจบกันของศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับชีวเคมี พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติถึง 3 รางวัล

• Protein marker ของบริษัท Enzmart Biotech Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยบูรพา ตอบสนองความต้องการใช้โปรตีนมาตรฐานในกระบวนการหาน้ำหนักโปรตีนในห้องปฏิบัติการ

• ผลิตภัณฑ์ลูกเดือย CT24 จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถป้องกันเซลล์มะเร็งได้ถึง 5 ชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ และบริโภคเป็นอาหารในชีวิตประจำวันได้

• ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ เรือแสงสุวรรณ เป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาโดยทีมวิจัยจากศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติทางทะเลที่ 4 (ตราด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เหมาะกับ Low Carbon Tourism ตอบสนองนักท่องเที่ยวผู้สนใจสภาพแวดล้อม

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงผู้ริเริ่มบริษัทสตาร์ทอัพก็ไม่ธรรมดา คุณวรีมน ปุรผาติ ผู้ก่อตั้งบริษัท GEN SURV เป็น System integrator ทำธุรกิจด้านหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นข้อต่อสำคัญที่เชื่อมระหว่าง demand ความต้องการใช้งานจำเพาะอย่าง และการพัฒนาทั้ง hardware และ software รวมถึงการ identify ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นธุรกิจที่เสนอ solution ให้กับภาคอุตสาหกรรม....ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผลงานวิจัยได้มีบทบาทเชิงเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 สกว. ยังได้รับงบสนับสนุนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” โดยสนับสนุนการวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชนรวม 8 ชุดโครงการ คงจะมีผลงานดี ๆ ออกมาเยอะ

ท้ายสุด อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ เสนอยุทธศาสตร์การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ อาจารย์ให้มุมมองว่ายังจะต้องบ่มเพาะแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่การกระตุ้นระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงการวิจัยระดับลึก ถึงระดับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ค่อนข้างยาวแต่น่าสนใจมากค่ะ พาเราออกนอกกับดักความคิด

ฉบับหน้า พบกับงานวิจัยตอบเป้าหมายด้านความมั่นคง

สวัสดีค่ะ
กลับหน้าหลัก...