เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2615054

บรรณาธิการแถลง

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นความสูญเสียใหญ่หลวงของชาติและประชาชนไทย

โดยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ประชาคมวิจัยฉบับ “ธ สถิตในดวงใจ” ได้คัดสรรบทความและกิจกรรมการวิจัยของ สกว. และเครือข่ายวิชาการ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธาน พระราชดำรัส และแนวทางทรงงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและประมง การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การศึกษา ธรรมาภิบาล ฐานทรัพยากรดิน น้ำ อาชีพของเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส และอื่น ๆ

ศ. ดร.อภิชัย พันธเสน ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร สกว.ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ข้อค้นพบและข้อเสนอดังรายละเอียดในบทความ...เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท น้อมนำแนวพระราชดำริ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ผ่านการมีส่วนร่วม หนุนเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกของสหกรณ์ที่มีความหลากหลายด้านภูมินิเวศ และภูมิสังคม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนา 3 ขั้นตอน

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นกลุ่มการวิจัยที่ดำเนินการตามหลักการทรงงานพัฒนาชนบทคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นกระบวนการก่อนผลลัพธ์ เพื่อให้โจทย์วิจัยเป็นของชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริง สามารถใช้การเรียนรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ขยายผลสู่พื้นที่ใหม่ พัฒนาโจทย์ใหม่เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงชุมชนที่ก้าวข้ามโครงสร้างและกรอบความคิดที่แข็งตัว ประชาคมวิจัยขอนำเสนอกรณีตัวอย่าง 4 ภูมิภาคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่าง ๆ กัน

ด้านเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เพื่อลดมลภาวะจากถุงเพาะชำในกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับปลานิลพระราชทานให้ได้ระบบผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ การพัฒนาระบบปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอรีพันธุ์พระราชทานเพื่อสุขภาพ

ด้วยตระหนักถึงความยั่งยืนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สกว. ได้เสนอและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ในปี 2539 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป้าหมายของโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว เน้นการผลิตผู้สร้างความรู้ ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ขณะนี้ดำเนินการมาครบ 20 ปี และมีแผนงานสู่ระยะที่ 2 (2560-2579) บัณฑิต คปก. หลายรุ่นได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา

พระอัจฉริยภาพด้านสิ่งประดิษฐ์ เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อคนไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างสรรค์นวัตกรรมจำนวนมาก และได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธินวัตกรรมออกแบบถึง 11 ฉบับ จากการสืบค้นรายละเอียดโดยอาจารย์ ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า แนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และแนวทางทรงงานผ่านโครงการในพระราชดำริทั้งหลายครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงช่วงเวลาที่ทรงคิด และ ทรงทำ ล้ำหน้าถึง 50 ปี

...ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์...
ข้าพระพุทธเจ้า
กองบรรณาธิการ ประชาคมวิจัย
กลับหน้าหลัก...