เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629426

บรรณาธิการแถลง

     ความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประชาคมวิจัยฉบับนี้จะมา update สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย รวมถึงทางเลือกและความเสี่ยงของความมั่นคงด้านพลังงาน รศ. ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์วัฒนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.” ฉายภาพพลังงานที่ใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและครัวเรือน แหล่งที่มาของพลังงานแต่ละชนิด ต้นทุน ความแปรปรวนและความเสี่ยง ความจำเป็นในการวางแผนด้านพลังงานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ จากผลการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายทุกระดับ

ด้านพลังงานทางเลือก ศ. ดร.ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ สังเคราะห์ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมว่ามีข้อดีด้านการติดตั้งและผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็ว ไม่ก่อมลภาวะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะยาว ประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกังหันลมทั้งบนบกและในทะเล

พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทย ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วที่ควรปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้โตเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ถึงกว่า 4 ล้านไร่ ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลได้ถึงกว่า 2,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม การแนะนำต้องคำนึงถึงชนิดพืชที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่เกษตรกรพึงได้รับด้วย

พลังงานน้ำ เป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เหมาะสมที่จะนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบเทือกเขาต่าง ๆ ผศ.พยอม รัตนมณี ประเมินศักยภาพโดยรอบพื้นที่เทือกเขาหลวงได้ว่า สามารถนำมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้ถึง 95 แห่ง ในเขตนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะเป็นต้นแบบ ขาดแต่งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากภาครัฐ

พลังงานจากถ่านหิน ปัญหา ข้อเท็จจริงและความจำเป็น ของ ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ ผู้ศึกษาโครงสร้างองค์กรถ่านหินต่างประเทศและบริบทประเทศไทย ได้เสนอโครงสร้าง “องค์กรการจัดการถ่านหินในประเทศไทย” เพื่อดำเนินการตั้งแต่นโยบาย กำกับตรวจสอบ ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของสังคม

ท้ายสุด พลังงานนิวเคลียร์ ที่คณะวิจัยได้นำเสนอในมิติทางสังคมศาสตร์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัยว่ามีช่องว่าง ความเสี่ยงและข้อน่ากังวลที่ควรพิจารณาแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ ในอนาคต

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีค่ะ

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharatr@gmail.com
กลับหน้าหลัก...