เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2614278

บรรณาธิการแถลง

     ประชาคมวิจัยฉบับรู้จริงเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวบรวมผลงานวิจัย บทสัมภาษณ์และข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนวทาง เครื่องมือและกลไกที่จะช่วยให้สังคมไทยหลุดจากกับดักความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

Global Wealth Report รายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 ว่าประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย ทรัพย์สินที่กลุ่มคนรวยที่สุด 1% ในประเทศไทยถือครองคิดเป็น 58% ของทั้งประเทศ (นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2559)

ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้ศึกษาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยและเสนอทางออกและแนวทางแก้ปัญหาหลายประการ อาทิ นโยบายการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพความสามารถของเยาวชนแบบบูรณาการ นโยบายเกษตร ที่ดิน และสินเชื่อที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและอำนาจต่อรองของเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมาย การปรับปรุงระบบภาษี การปฏิรูประบบยุติธรรม การมีระบบสื่อสารมวลชนที่อิสระ รวมถึงการพัฒนาระบบประชาธิปไตยระดับชาติ และระดับการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ศ. สุริชัย หวันแก้ว สรุปว่างานวิจัยท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มต้นที่มุ่งเน้น... “เป็นงานวิจัยที่ทำโดยชาวบ้านจากความจำเป็นในชีวิตที่จะต้องแก้ปัญหาของตนเอง เป็นงานที่ยึดโยงอย่างเหนียวแน่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย...” (ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญหลง) พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินการหลายรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เน้นการทำงานวิจัยที่เป็น social process ที่สร้างผลกระทบทั้งระดับปัจเจกและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามที่ ผศ. ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการด้านชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ ได้สรุปในยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำจากฐานงานร่วมเพื่อท้องถิ่น ที่ครอบคลุมทั้งชนบท คนจนเมือง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่านธานินทร์ ผะเอม อดีตรองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คำแนะนำด้านทิศทางการวิจัยว่าควรมุ่งสร้างแนวทาง กลไก และกระบวนการทางเศรษฐกิจให้สามารถลดข้อด้อยของกลุ่มคนและพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้าน STI (Skill, Technology and Innovation) ให้ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นที่ที่แตกต่างกันได้

สกว. มีงานวิจัยเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับชาติ ระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงระดับชุมชนผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ค่ะ คงเป็นกำลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน 12 ไปพร้อมกัน

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

chancharat@trf.or.th
กลับหน้าหลัก...