เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2514108

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 132   ปีที่ 22 เดือน มีนาคม  - เมษายน   2560
     จากยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เป้าหมายด้านความมั่นคงคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงทุกระดับและทุกมิติ มีความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การเมืองมีเ...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
การเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ธำรงความมั่นคงของประเทศได้อย่างไร ประชาคมวิจัยฉบับนี้จะพาทุกท่านไปร่วมค้นหาคำตอบเหล่านี้จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ รศ.ด ...อ่านต่อ

สารบัญ