เมนูฉบับพิเศษ

ธันวาคม  2559
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2362976

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 130   ปีที่ 22 เดือน พฤศจิกายน  - ธันวาคม   2559
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นความสูญเสียใหญ่หลวงของชาติและประชาชนไทย

โดยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ประชาคมวิจัยฉบับ “ธ สถิตในดวงใจ” ได้คัดสรรบทความและก...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

บทความพิเศษ : ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 5 ...อ่านต่อ

สารบัญ

  Research Digest
    บทกวี พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  
    เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า  
    จากสหกรณ์สู่ ทฤษฎีใหม่ : ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา  
    ในหลวงนักวิจัย ถึง...ชาวบ้านนักวิจัย  
    งานวิจัยสายพันธุ์ข้าว สายใยสานต่อ ธนาคารข้าวแห่งแรกประเทศไทย  
    “ห้วยสงสัย” ศูนย์รวมความเข้าใจ-เข้าถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    ประวัติศาสตร์ชุมชนนาแวง...สู่การสืบสานปณิธานแห่งความสงบสุขและพลังของท้องถิ่น  
    เศรษฐกิจพอเพียง เคียงการท่องเที่ยว พื้นที่ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้  
    สืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย สกว. “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก  
    ปลานิลพระราชทาน กับงานวิจัยในหลากหลายมิติ  
    ระบบปลูกผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน  
    ปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอรีพันธุ์พระราชทาน