เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2534817

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 133   ปีที่ 23 เดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน   2560
     ความยั่งยืน เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อันประกอบด้วยความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน

ประชาคมวิจัย ได้ประมวลองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย พร้อมข้อสังเคราะห์ที่สอดคล้องต่อการบรรลุวิสัยทัศน์มั่งคั่ง และมั่นคง ใน 2 ฉบับท...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชาติ ด้วยมาตรฐานสากล ...อ่านต่อ

สารบัญ