เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2489991

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 131   ปีที่ 22 เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์   2560
     รัฐบาลได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง 2579 ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาประเทศมุ่งสู่วิสัยทัศน์....ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง....
การจะบรรลุวิสัยทัศน์ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนได้ รากฐานสำคัญประการ...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

• สัมภาษณ์พิเศษ : คุณวรีมน ปุรผาติ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยธุรกิจหุ่นยนต์ ...อ่านต่อ

สารบัญ