เมนูฉบับพิเศษ

ธันวาคม  2559
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2323302

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 102   ปีที่ 17 เดือน มีนาคม  - เมษายน   2555
     ปัญหาของน้ำโดยรวมแบ่งได้เป็น 3 อย่าง คือ น้ำมาก น้ำน้อย และน้ำเสีย ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก็เกิดปัญหาน้ำมากผิดปกติ คือเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในรอบ 50 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำมากหรืออุทกภัยนี้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดถี...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

การจัดการน้ำในภาวะไม่แน่นอน
บทความนี้ เสนอแนวคิดในการคาดการณ์และรับสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติ และการจัดการต่อภาวะดังกล่าว รวมทั้งการจัดระบบให้ความรู้ และการเตรียมรับมือกับธรรมชาติจากทุกภาคส่วนให้ได ...อ่านต่อ
สังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการ (ตนเอง) เพื่อความมั่นคงด้านน้ำ
บทความนี้ เสนอมุมมองและแนวคิดต่อ “ ความมั่นคงด้านน้ำ” โดยเพิ่มมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือจากด้านปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ อุทกภัย และการบริหารจัดการ โดยมีตัวอย่างจากปร ...อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
บทสัมภาษณ์นี้ เป็นการสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง และกระจายประโยชน์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเ ...อ่านต่อ

สารบัญ

    Publication
      กิจกรรม