เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622566

รายละเอียด

ถ้อยแถลงจากผู้อำนวยการ สกว.
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


สกว. เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พุทธศักราช 2535 มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการของประเทศ

นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์กร สกว. ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา ถือได้ว่า สกว. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยในระดับชุมชน และพัฒนาระบบวิจัยของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ นอกจากนี้ สกว. ยังได้สร้างบุคลากรทางการวิจัยที่มีศักยภาพสูง อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะการสร้างนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และการสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยผ่านทุนวิจัยในระดับต่างๆ ตั้งแต่ “นักวิจัยรุ่นใหม่” “เมธีวิจัย” “วุฒิเมธีวิจัย” “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จนถึง “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” และได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

ในปีนี้นับเป็นปีที่ 25 ที่ได้ก่อตั้ง สกว. และได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สกว. เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ครบทุกด้าน และได้รับรางวัลอันเป็นที่ประจักษ์ คือ รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยในปี 2559 สกว. ได้รับสองรางวัล ทั้งประเภทผลการดำเนินงานดีเด่นและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน แสดงถึงความสามารถในการใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ในทุกด้านอย่างแท้จริง

ในปีนี้ สกว. ยังมุ่งมั่นผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สกว. ได้ขยายเครือข่ายการวิจัยในประเทศสู่นานาชาติ และสนับสนุนการทำวิจัยเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงสู่สากล โดยพัฒนา Joint Research Program ทางด้าน Natural Product and Drug Discovery ร่วมกับ Natural National Science Foundation of China (NSFC) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และทางด้าน Biodiversity ร่วมกับ Chinese Academy of Science รวมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษในโครงการ TRF - UK Newton Fund นอกจากนี้ ได้วางแผนระดมสมองเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ SRI ของ สกว. พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้และงานวิจัย โดย สกว. ทำหน้าที่เป็น Content Provider ในการนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศ
 
ทั้งนี้ สกว. จะมีการจัดเผยแพร่ผลงานในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เพื่อสื่อสาร กระบวนคิด วิธีทำงานและผลงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคีวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด 25 ปีที่ได้ดำเนินการมาตามพันธกิจหลัก “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

สำหรับการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นการประชุมประจำปีที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ ซึ่งถือเป็นการติดตามและประเมินคุณภาพโครงการรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างประชาคมวิจัยที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในบรรยากาศของการพบปะระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตลอดจนนักวิจัยในกลุ่มเครือข่ายสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อนำไปสู่การบูรณาการทางความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง

การประชุมในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทุกท่านเป็นอย่างมาก กิจกรรมหลักของการประชุม เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 86 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จำนวน 318 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาควิชาการ และภาคเอกชน มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำให้มีความน่าสนใจในแง่มุมของการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การปาฐกถานำเรื่อง “ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย” โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี การบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ การเสวนาเรื่อง “สร้างเศรษฐกิจจากงานวิจัย” โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็นนักวิจัยแนวหน้า” โดย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากนี้ ได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมตลาดนัดความคิด ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการและการก้าวย่างสู่การเป็น “นักวิจัยอาชีพ” อันจะเกิดความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย

และเพื่อเป็นการเผยแพร่เนื้อหาสาระของการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16” และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานที่ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ให้การสนับสนุนสู่สาธารณชน สกว. จึงจัดทำประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ขึ้น โดยหวังว่าจะประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 16    หน้าที่ :      จำนวนคนเข้าชม : 903   คน