เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629492

รายละเอียด

การเสวนาการสร้างเครือข่ายวิจัยนานาชาติจากมุมมองของนักวิจัย “Research grant hunting from international funding agencies: how to start and how to expand?”


โดย รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณพิจารณา สมัครการ
ผู้จัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ผู้แทนจากสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในการดำเนินงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนั้น งบประมาณวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญ นักวิจัยควรให้ความสำคัญกับการวางแผนของบประมาณ โดยคิดโครงการใหญ่ และแบ่งส่วนการของบประมาณตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละทุน นักวิจัยต้องศึกษาลักษณะ/เจตนารมณ์ในการให้ทุนของผู้ให้ทุนแต่ละแหล่ง ต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจน

รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี (CEAR) และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala ประเทศสวีเดน หลังจากสำเร็จการศึกษาเริ่มทำงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย โดยเริ่มจากการพัฒนาเครื่องกรองเชื้อวัณโรค การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อเคลือบแผ่นกรองอากาศในการกำจัดเชื้อวัณโรค รวมทั้ง Phage display technology จากการทำงานวิจัยอย่างทุ่มเทเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด ส่งผลให้ รศ.น.สพ. ดร.พงศ์รามได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง โมโนโคลนอล แอนติบอดีสำหรับรักษาและวินิจฉัยโรคเขตร้อน รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข และรางวัลในระดับนานาชาติอีกมากมาย
 
ปัจจุบัน รศ.ดร.น.สพ.พงศ์รามมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยเรื่อง การสร้างโมโนโคลนอล แอนติบอดีของมนุษย์ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยอาศัยแนวคิดของ Stephen R. Covey เป็นหลักในการทำงาน ซึ่งสรุปได้เป็น 7 อุปนิสัยในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. การสร้างอุปนิสัย Proactive จากความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถสร้างอนาคตของตนเองได้ ซึ่งต้องเริ่มจากการคิดบวก คิดใหญ่ และคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยสนใจเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้ เพื่อสามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยกำหนดจากความชอบและการลงมือทำอย่างมุ่งมั่น เป้าหมายของชีวิตขึ้นอยู่กับการโฟกัสจุดศูนย์กลางของชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีความสนใจและรัก เพื่อให้เป้าหมายมีความแข็งแรง เช่น การสร้างนวัตกรรมชุดตรวจโรคเพื่อประเทศชาติ หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อพ่อแม่ เป็นต้น

3. การบริหารเวลา โดยทั่วไปนักวิจัยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมดในการทำสิ่งที่สำคัญและมีความเร่งด่วน และเวลาที่เหลือทำงานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ อย่างไรก็ตาม งานที่ทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ดังนั้นนักวิจัยต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจึงจะสามารถดำเนินงานวิจัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

4. การคิดแบบชนะ-ชนะ (Win-Win) เชื่อในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ไม่แข่งขัน แต่ร่วมมือกันดำเนินงานสู่ความสำเร็จ

5. การให้ความเข้าใจในตัวผู้ร่วมงาน โดยตั้งใจฟังอย่างเข้าใจ และแนะนำอย่างจริงใจจากประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ที่จะดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การบูรณาการองค์ความรู้หลายศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัย และยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย

7. การคว้าโอกาส ไม่กลัวความเสี่ยง เพราะการทำงานคือการท้าทายความสามารถของตัวเองก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.น.สพ.พงศ์รามกล่าวทิ้งท้ายให้แรงบันดาลใจแก่นักวิจัยทุกท่านว่า “อย่ายอมให้ความคิดเห็นราคาถูก มาทำลายความฝันราคาแพง” ต้องคิดใหญ่มุ่งมั่นทำงาน ไม่ท้อแท้และมุ่งสู่เป้าหมาย
 
ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายโดย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัท Proctor and Gamble (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยวิจัย ต่อมาได้เข้าร่วมงานในฐานะนักวิจัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติอาร์กอน รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยรับผิดชอบงานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุ หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยได้มาเป็นอาจารย์และดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบงานด้านวิชาการและต่างประเทศ

ดร.วรจิตต์เริ่มต้นทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อชุมชน โดยมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พันธกิจหลักของ adiCET คือ การสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเริ่มจากการสร้าง Chiang Mai World Green City ซึ่งประกอบด้วยการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar farm) การสร้างถนนจากขยะ การสร้างห้องเรียนและห้องพักประหยัดพลังงาน และการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กองทัพเรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย เป็นต้น
 
งานวิจัยสำคัญของ adiCET คือ การสร้างชุมชนฉลาด (Smart community) โดยเน้นในด้านต่อไปนี้

• พลังงาน วิจัยและสร้างกระแสไฟฟ้าตรงใช้ในชุมชน (DC Smart grid) เพื่อใช้ใน Chiang Mai World Green City ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโลก รวมทั้งการผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลในพื้นที่ โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโตเร็วเพื่อใช้เป็นชีวมวล

• อาหาร ผลิตอาหารครบวงจร

• ที่อยู่อาศัย ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน

• Smart business สร้างและดำเนินการร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟจากพลังงานทดแทน

• สิ่งแวดล้อม สร้างถนนจากขยะถุงพลาสติก คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้น และสร้างสมดุลของคาร์บอนทั้งชุมชน

ในการดำเนินงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนั้น งบประมาณวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญ นักวิจัยควรให้ความสำคัญกับการวางแผนของบประมาณ โดยคิดโครงการใหญ่ และแบ่งส่วนการของบประมาณตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละทุน นักวิจัยต้องศึกษาลักษณะ/เจตนารมณ์ในการให้ทุนของผู้ให้ทุนแต่ละแหล่ง ต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม การที่นักวิจัยจะสามารถประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนั้น จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การสร้าง Profile ในการดำเนินงานวิจัยที่ดี การหานักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดีคอยให้คำปรึกษา การดำเนินงานวิจัยรวดเร็ว การตัดสินใจรวดเร็ว เอกลักษณ์ของงานที่ทำ ทีมงานที่ดี การเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเอง และเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและวางแผนครอบคลุมจนกระทั่งได้ผลสำเร็จ การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์กลุ่มวิจัยให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ฝากแง่คิดให้นักวิจัยทุกท่านว่า “ต้องรักในสิ่งที่ทำ และมี Passion หรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่คิด แต่ลงมือทําอย่างทุ่มเท และตั้งใจกับสิ่งที่ทำ”
 
ในช่วงท้ายของการเสวนา ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ผู้ดำเนินรายการ ได้เชิญคุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้แทนจากสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง Newton Fund เป็นกองทุนของประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีเจตนารมณ์ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร 15 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น จึงมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Newton Fund ได้จัดสรรทุนผ่านทางหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพและการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร โดยแบ่งการให้ทุนเป็นการให้ทุนบุคลากร ทุนวิจัย การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามประเภทของการให้ทุนได้ 5 ประเภทดังนี้

1. Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และทุนสนับสนุนการเดินทาง (Travel grant) โดยในโครงการประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบันไดที่นำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศ และเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

2. Ph.D. Placements เป็นโครงการปริญญาเอกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีโอกาสไปเรียนหรือทำวิจัยในสหราชอาณาจักร และเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเดินทางไปสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในช่วงเวลาสั้นๆ

3. Professional Development Programme จัดตั้งขึ้นโดย สกว. และ British Council เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5–15 ปี) ในการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่ทำงานในสถาบันวิจัย และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทุนวิจัย และพัฒนาการร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

4. Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบันภายในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์บุคลากรด้านการวิจัย เครื่องมือ ตลอดจนการจัดสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศ

5. STEM Education เป็นทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics; STEM) ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยสามารถดำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสอน การปรับปรุงวิธีการสอนในหลักสูตรระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป เป็นต้น
 
คุณพิจารณากล่าวทิ้งท้ายถึงจุดสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนให้ประสบความสำเร็จคือ นักวิจัยจะต้องเขียน Output, Outcome และ Impact ของงานวิจัยที่เกิดกับประเทศไทยอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทุน

หลังเสร็จสิ้นการเสวนา ผศ.ดร.รินากล่าวสรุปว่าความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย นอกจากจะเกิดจากความชำนาญทางวิชาการ นักวิจัยจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งการขอทุนวิจัยต่างประเทศต้องเริ่มจากการสร้าง Profile ที่ดีเป็นสำคัญ โดยอาศัยแนวทางหรือประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีการสร้างทีมงาน รวมทั้งมุ่งมั่นและตั้งใจทำอย่างจริงจัง
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 15    หน้าที่ :      จำนวนคนเข้าชม : 181   คน