เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629497

รายละเอียด

ถ้อยแถลงจากผู้อำนวยการ สกว.
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พุทธศักราช 2535 มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการของประเทศ นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์กร สกว. ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา ถือได้ว่า สกว. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยในระดับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ ในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) รวมถึงสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในลักษณะของภาคีเครือข่ายการวิจัย นอกจากนี้ สกว. ยังได้สร้างบุคลากรทางการวิจัยที่มีศักยภาพสูง อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยใหม่ ผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และการสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยผ่านทุนวิจัยในระดับต่างๆ ตั้งแต่ “นักวิจัยรุ่นใหม่” “เมธีวิจัย” “วุฒิเมธีวิจัย” “เมธีวิจัยอาวุโส” จนถึง “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” และได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

กว่า 2 ทศวรรษที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สกว. เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ครบทุกด้าน และได้รับรางวัลอันเป็นที่ประจักษ์ คือ รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4 ปีต่อเนื่อง นับจากปี 2555 ถึงปัจจุบัน ซึ่ง สกว. ได้ใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่สังคมฐานความรู้ด้วยการวิจัย

ในปีนี้ สกว. ยังมุ่งมั่นผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สกว. ได้ขยายเครือข่ายการวิจัยในประเทศสู่นานาชาติ และสนับสนุนการทำวิจัยเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงสู่สากล โดยพัฒนา Joint Research Program ทางด้าน Natural Product and Drug Discovery ร่วมกับ Natural National Science Foundation of China (NSFC) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษในโครงการ TRF - UK Newton Fund นอกจากนี้ ได้วางแผนระดมสมองเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ SRI ของ สกว. พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าของความรู้และงานวิจัย โดย สกว. ทำหน้าที่เป็น Content Provider ในการนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศ

สำหรับการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นการประชุมประจำปีที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ ซึ่งถือเป็น การติดตามและประเมินคุณภาพโครงการรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างประชาคมวิจัยที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้บรรยากาศของการพบปะระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย สกว. วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตลอดจนนักวิจัยในกลุ่มเครือข่ายสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อนำไปสู่การบูรณาการทางความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง
 
การประชุมในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 15 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทุกท่านเป็นอย่างมาก กิจกรรมหลักของการประชุมนอกจากการเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยเมธีวิจัย สกว. (นักวิจัยรุ่นกลาง) นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 181 เรื่อง นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จำนวน 258 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการและภาคเอกชน มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำให้มีความน่าสนใจในแง่มุมของการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การบรรยายเรื่อง “วิกฤติน้ำกับสังคมไทย” โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “น้ำ” การบรรยาย เรื่อง “กว่าจะเป็นนักวิจัยแนวหน้า” โดย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการสนทนาต่อยอดความคิดกับนักวิจัยอาวุโส “จับเข่าคุย: ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการวิจัย” ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการและการก้าวย่างสู่การเป็น “นักวิจัยอาชีพ” อันจะเกิดความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย

โอกาสนี้ สกว. จึงได้สรุปเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และผู้รับรางวัล TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards และ 2016 TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Awards ในรูปแบบของประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานที่ สกว. ได้ให้การสนับสนุนสู่สาธารณชน
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 15    หน้าที่ :      จำนวนคนเข้าชม : 310   คน