เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2814373

รายละเอียด

แนะนำนักวิจัยเด่น

 
นอกจากนั้นการคำนวณเคมียังสามารถให้ข้อมูลที่อธิบายผลที่ได้จากการทดลองในระดับอิเล็กตรอนและโมเลกุล ทำให้นักวิจัยสามารถที่จะเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์ DSC
 

ความสำคัญของงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยนี้ได้รับความสนใจในเชิงวิชาการอย่างมาก สามารถตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงระดับนานาชาติและได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลกเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาสารอินทรีย์สีย้อมไวแสง เช่น Journal of Materials Chemistry C, Chemistry Communications, The Journal of Physical Chemistry C, Dalton transactions เป็นต้น ปัจจุบันมีผลงานวิจัยรวม 95 ผลงาน มีการถูกนำไปอ้างอิงแล้ว 1,213 ครั้ง (Web of Science ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) มีค่า h-index 21
 

 
นอกจากนั้นงานวิจัยที่ผลิตได้ในระดับต้นแบบ (lab prototype) มีแนวโน้มสามารถนำไปขยายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นได้เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าหรือดีกว่าชนิดรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำผลึกเดี่ยวซิลิกอน ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เอง ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศได้ในที่สุด
ข้อคิดจากการทำงานวิจัยถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
การทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องมีทีมงาน (team work) ที่ดี นอกจากนั้นจะต้องพยายามสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมวิจัย และเพื่อให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการซึ่งจะสามารถสร้างผลงานที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติได้ในเวลาที่เรามีอย่างจำกัด

ดังนั้นนักวิจัยรุ่นใหม่จะต้องมีความอดทนในการสร้างทีม ถึงแม้ว่าการทำงานเป็นทีมอาจต้องใช้เวลาในการสร้างและทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมั่นคงและยั่งยืนกว่าการทำงานคนเดียวดังสุภาษิตที่ว่า “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

ถึงแม้เราจะเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งยังขาดทั้งทางด้านกำลังทรัพย์ (งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรสำหรับการทำวิจัยในแต่ละปีงบประมาณน้อยมาก) และด้านกำลังคน (จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยมีน้อย) เมื่อเทียบนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ แต่ด้วยความอดทน มุ่งมั่น และไม่ท้อถอย เราก็สามารถก้าวไปสู่บันไดแห่งความสำเร็จในการทำวิจัยได้ จึงอยากจะขอเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนมีความอดทน ความมุ่งมั่น และความเพียร เป็นที่ตั้งก็จะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างได้ในที่สุด
 

 

 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 134    หน้าที่ : 51    จำนวนคนเข้าชม : 264   คน