เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2793551

รายละเอียด

อพท. และชุมชนรอบวัดสถารศ จังหวัดน่าน หนุนงบสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายในแผนงานสนับสนุนการวิจัยของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. ภายใต้งานยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ (Strategic Research Area : SRA) ของ สกว. มีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบจังหวัดที่เป็น sustainable growth ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันของภาคชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น และภาควิชาการในพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือของกลไกพัฒนาพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชนและประชาสังคม
 
โดยในปี 2556 ได้สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน” ซึ่งมี ผศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เทศบาลเมืองน่าน และภาคชุมชนในจังหวัดเข้ามาทำงานร่วมกัน จนนำไปสู่การหารือร่วมกันว่า อพท. จะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการดำเนินงานปรับปรุงกุฏิเรือนไม้โบราณภายในวัดสถารศเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนวัดสถารศ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเทศบาลเมืองน่านที่ต้องการพัฒนากลไกความร่วมมือในการออกแบบและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรม รวมถึงปลูกฝังความเข้าใจในศิลปะและสร้างประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพให้เยาวชนและประชากรในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันทำโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศ โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ซึ่งมี อาจารย์บรรจง อูปแก้ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยโครงการฯ ได้ผลิตองค์ความรู้ด้านการออกแบบจัดทำฐานข้อมูล แผนการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนจัดทำผังแปลนการก่อสร้าง รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่อไป
 
จากการดำเนินงานส่งผลให้ อพท. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 450,000 บาท เพื่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดสถารศ โดยใช้ตัวแบบที่โครงการวิจัยนี้สร้างขึ้น นอกจากนี้ชุมชนรอบวัดยังได้จัดการทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณสมทบการสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท จากการดำเนินงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมทำให้ชุมชนและหน่วยงานภาคีในพื้นที่มีความตื่นตัวในการร่วมกันสร้าง และวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีวัตถุโบราณจากวัดและการบริจาคของชุมชน และในระยะยาวจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและคนในพื้นที่ต่อเรื่องราวท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของการดำรงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 133    หน้าที่ : 70    จำนวนคนเข้าชม : 132   คน