เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2793491

รายละเอียด

ลดต้นทุนการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปญี่ปุ่น
การส่งออกมะม่วงของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง การขนส่งมี 2 รูปแบบ คือ การขนส่งทางเครื่องบิน ใช้ระยะเวลาน้อย แต่ต้นทุนในการขนส่งสูง และการขนส่งทางเรือ มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ำกว่าทางเครื่องบิน แต่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานกว่า ทำให้มะม่วงเน่าเสียก่อนจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือ” โดยมี ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกทางเรือและเปรียบเทียบต้นทุน กำไร และระยะเวลาของการส่งออกมะม่วงด้วยการขนส่งทางเครื่องบินและทางเรือ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

ผลวิจัยพบว่าการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ MAP (Modified atmosphere packaging) ด้วยการบรรจุถุงพลาสติก WEB (White ethylene absorbing bag) เก็บรักษาที่ 13 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 33 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถเก็บรักษามะม่วงได้เพียง 15 วัน ซึ่งถุงพลาสติก WEB สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงได้เนื่องจากสามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำ ลดอัตราการหายใจ และลดการผลิตเอทิลีน และยังคงรักษาคุณภาพมะม่วงให้อยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง จากเดิมการขนส่งทางอากาศมีต้นทุนการขนส่งตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงปลายทางทั้งสิ้น 217.06 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การขนส่งทางเรือมีต้นทุนในการขนส่งทั้งสิ้น 92.67 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น (ที่หน่วยขนส่ง 10 ตันทางอากาศ เทียบกับ 10 ตันทางเรือ)

จากการวิจัยนี้ทำให้ บริษัท WK Corporation (ชื่อเดิม WTB Food) ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายและกระจายสินค้าประเภทผักและผลไม้ของประเทศญี่ปุ่น แสดงความต้องการใช้กระบวนการและเทคโนโลยีการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยและขนส่งทางเรือไปยังประเทศญี่ปุ่น
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 133    หน้าที่ : 69    จำนวนคนเข้าชม : 284   คน