เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2793509

รายละเอียด

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน้ำปากพนัง และโซ่มูลค่าพริกปลอดภัยเพื่อการส่งออก
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครอบคลุมใน 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ และชะอวด เป็นแหล่งผลิตพริกเพื่อการส่งออกที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกพริกชี้ฟ้า (พริกเขียว) ไปยังตลาดหลักสำคัญในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีมูลค่าถึง 450-600 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีเพาะปลูกพริกส่งออกแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ แต่เกษตรกรผู้ปลูกมักประสบปัญหาราคาพริกตกต่ำ และปัญหาโรคพริกที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ที่มีสาเหตุมาจากพื้นที่เพาะปลูกมีฝนตกเกือบทุกวัน เกษตรกรปลูกระยะชิด ทำให้การแพร่กระจายของโรคและแมลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับราคาซื้อขายพริกมักถูกกำหนดโดยกลุ่มผู้รวบรวมท้องถิ่นและผู้ส่งออกเป็นหลัก ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ สกว. จึงได้สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน้ำปากพนัง และโซ่มูลค่าพริกปลอดภัยเพื่อการส่งออก โดยมีคุณณรงค์ คงมาก หัวหน้าโครงการ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ แพร่ น่าน ที่ สกว. ได้สนับสนุนทุนให้แก่ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาขยายผลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 94 ราย จนได้รับใบรับรองการผลิตพริกปลอดภัยที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) ครอบคลุมพื้นที่การผลิตกว่า 450 ไร่ และพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน้ำปากพนัง” โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการผลิตและการตลาดพริกสู่การส่งออก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรกรทั้งในด้านการผลิตและการต่อรองราคากับพ่อค้าและผู้ส่งออกพริก และเพื่อแก้ปัญหาราคาพริกตกต่ำ

ผลจากการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน้ำปากพนัง ได้เรียนรู้การจัดการผลิตพริกปลอดภัยและการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกตามระบบ GAP มีการจัดทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายระดับแปลง ทำให้เกษตรกรทราบต้นทุนการผลิตพริก และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดราคาขายพริกขั้นต่ำ รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ความเสี่ยงต่าง ๆ รวมไปถึงความต้องการของตลาดปลายทาง และกฎระเบียบหรือมาตรฐานสินค้า ทำให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผนการปลูกพริกให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถออกตลาดในช่วงเวลาที่พริกมีราคาสูงได้ อีกทั้งได้มีการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code ของเกษตรกรแต่ละรายติดในบรรจุภัณฑ์พริกที่ส่งในตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดปลายทางในการได้มาของพริกที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และผลผลิตที่ปลอดภัย

นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนเข้ากับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการขยายพื้นที่ปลูกพริกปลอดภัย การแก้ไขปัญหาระบบผลิตและระบบตลาดพริกอย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนตลาดพริกส่งออกไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งผลต่อเนื่องจากโครงการนี้ทำให้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เป็นศูนย์คัดแยกพริกบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งช่วยสร้างงานและสร้างคนในพื้นที่ให้มีรายได้จากการคัดพริกส่งออก
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 133    หน้าที่ : 68    จำนวนคนเข้าชม : 192   คน