เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2744250

รายละเอียด

กิจกรรม สกว.

 

 
นักวิจัยทหารทุน สกว. คว้า 2 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม ให้กับหน่วยงานภายใน ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ให้ตรงความต้องการของกองทัพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมว.กลาโหม เป็นประธาน

ในโอกาสนี้มีนักวิจัย สกว. ได้รับรางวัลในกลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการรบและช่วยรบ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ \"การผลิตแบริ่งรับเพลาเรือโดยใช้ยางสังเคราะห์\" โดย น.ท.เสวียง เถื่อนบุญ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากชุดอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ซึ่งได้พัฒนากระบวนการผลิตแบริ่งรับเพลาเรือโดยใช้ยางสังเคราะห์ งานวิจัยนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อแบริ่งยางจากต่างประเทศ อีกทั้งขยายผลสู่การวิจัยและผลิตแบริ่งยางสำหรับเรือขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ \"วิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่\" โดย พ.อ. รัตติพล ตันยา ภายใต้ทุนสนับสนุนจากชุดเดียวกันของ สกว. ที่พัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไออนสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุมทิศทางของปืนใหญ่ โดยได้ส่งมอบต้นแบบชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ 2 ชุด ตามสัญญาของโครงการให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปใช้งานจริงในภาคสนามและเก็บข้อมูลระยะยาวต่อไปเพื่อปรับปรุง งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นสามารถทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพ ลดต้นทุนการนำเข้า ประหยัดงบประมาณของกองทัพ อีกทั้งสามารถซ่อมบำรุงเองได้ง่าย และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในประเทศ ทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหม
 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 132    หน้าที่ : 78    จำนวนคนเข้าชม : 105   คน