เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2744296

รายละเอียด

ระบบบูรณาการเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ย้ายถิ่นจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการระบบบูรณาการการเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบูรณาการการเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและวิเคราะห์ปัญหาและช่องว่างของกระบวนการการเยียวยา เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ โครงการฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการสนับสนุนการปฏิรูประบบบูรณาการการเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ผลจากการดำเนินงาน โครงการฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยระบบสารสนเทศเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การยื่นเรื่องเพื่อขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามผล และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทางสู่ปลายทาง เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการหรือหน่วยงานภาครัฐในการใช้ข้อมูลเพื่อการเยียวยาอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทั่วถึง และส่งต่อข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบระหว่างหน่วยงานเพื่อการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ที่จะได้รับการเยียวยาทางด้านสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน และทันเวลา พร้อมทั้งติดตามกระบวนการขอรับการเยียวยาของแต่ละหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
 
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นจำนวน 5 หน่วยงานที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

2) ศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลา

3) ศูนย์เยียวยาอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี สะเดา และหาดใหญ่ (บางพื้นที่)

4) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

5) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเยียวยาแล้ว จำนวน 20 คน ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเยียวยาของประชากรกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน รวมทั้งหมด 600 คน ซึ่งหากมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสามารถขยายผลนำไปใช้ประโยชน์ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรผู้ย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบทั้ง 4 จังหวัดได้ในอนาคต
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 132    หน้าที่ : 56    จำนวนคนเข้าชม : 92   คน