เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2744248

รายละเอียด

แนะนำนักวิจัยเด่น
โดย กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


“ทำวิจัยและเขียนงานวิจัยเป็นบทความเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้เหมือนชีวิตเราเป็นอมตะ เพราะแม้เราตาย แต่ผลงานยังคงอยู่ในฐานข้อมูล คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป”
 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้พัฒนาไปมาก ทำให้ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของโลกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อมีความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่เรามี เช่นก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือน้ำมันก็จะต้องถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้า แน่นอนว่าเมื่อมีความต้องการมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณวัตถุดิบเหล่านี้มีจำนวนลดลงทุกวัน ก็ย่อมทำให้ราคาของมันเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด

เมื่อต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงานความร้อนนั้นจะต้องมีการเผาไหม้เกิดขึ้น และไอเสียจากการเผาไหม้เหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็นมลพิษทางอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ไนโตรเจนไดอ๊อกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นสารพิษต่อร่างกาย

ในปัจจุบันพลังงานทดแทน (renewable energy) จึงสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ พลังงานเหล่านี้ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) พลังงานลม (wind energy) พลังงานจากของเหลือใช้ทางการเกษตร (biomass energy) พลังงานไฮโดรเจนหรือเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากไฮโดรเจนมีการกล่าวถึงกันมากที่สุดในปัจจุบัน ขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่มีการใช้งานมากที่สุดในประเทศ
 

ประโยชน์ของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในการจ่ายไฟร่วมกันของเซลล์เชื้อเพลิง โซล่าเซลล์ และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ สิ่งที่ยากของงานวิจัยคือการบริหารจัดการพลังงานในระบบให้สมดุล (energy management algorithm) ทำงานในจุดที่ดีที่สุด (optimization) เพราะระบบมีแหล่งจ่ายหลายตัว และแหล่งจ่ายแต่ละตัวทำงานที่สภาวะต่างกัน (เช่น แดดจัด ฝนตก) ถ้าระบบควบคุมทำงานอย่างอัตโนมัติ ทำให้ระบบการจ่ายไฟมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการเชิงลึกด้านระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI WoS จำนวน 4 บทความ ประกอบด้วย IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY (IF: 3.727) 1 บทความ, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS (IF: 1.901) 1 บทความ, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IF: 2.587) 2 บทความ
 

 

 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 132    หน้าที่ : 46    จำนวนคนเข้าชม : 109   คน