เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763735

รายละเอียด

• ประสบการณ์ทำวิจัยที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

 
ทั้งนี้ขอสรุปรายละเอียดที่ประทับใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ดังนี้
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
Massey University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีวิทยาเขตทั้งสิ้น 3 วิทยาเขต คือ Wellington Auckland และ Palmerston North โดย Palmerston North เป็นวิทยาเขตที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปทำการวิจัยที่วิทยาเขตดังกล่าว บรรยากาศโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเงียบสงบ เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างเต็มที่ โดยห้องสมุดมีทั้งที่ตั้งภายในตัวมหาวิทยาลัยและในตัวเมือง Palmerston North รวมถึงที่นี่ยังมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายแขนงวิชา ซึ่งพร้อมให้ความรู้และให้เวลาในการอภิปรายงานกับนักศึกษา จึงทำให้มีนักศึกษาจากทั่วโลกต่างเลือกมาศึกษาที่ Massey University กันเป็นจำนวนมาก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต่างประเทศ
ดิฉันโชคดีมากที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศที่ดีและมีเวลาให้คำแนะนำ โดยอาจารย์จะจัดสรรเวลาในการพูดคุยในทุกสัปดาห์ ประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่เร่งด่วนก็สามารถเข้าไปขอพบอาจารย์ได้ตลอดเวลา โดยท่านจะมีคำปรึกษาที่ดีให้เสมอ รวมถึงมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และนอกจากการดูแลในเรื่องของงานแล้ว อาจารย์ยังมีความห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ อาหารการกิน การเดินทาง สุขภาพ รวมถึงแนะนำเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ท่านอื่น ๆให้รู้จัก ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ที่ Massey University ดิฉันได้รู้จักเพื่อน ๆ และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งสามารถแสวงหาความรู้ในการทำวิจัยได้ง่าย สามารถดำเนินการทดลองไปได้ค่อนข้างเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่สนุกและมีความสุข
เครื่องมือวิจัยและระบบวิจัยที่สามารถออกแบบได้โดยนักวิจัย
การทำวิจัยของนักวิจัยรวมถึงนักศึกษาใน Massey University มักมีรูปแบบของการให้ผู้วิจัยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยให้มีการออกแบบเครื่องมือและระบบวิจัยที่เหมาะสมตามความต้องการของงานวิจัย โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาเครื่องมือด้วยนักวิจัยเอง ภายใต้กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่เข้มแข็งโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปสู่การทดลองที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้บางชนิดจึงไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายจากที่อื่น
ระบบห้องปฎิบัติการและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมของ Massey University
ในการมาปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฎิบัติการ นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัย โดยมีการทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และมีระบบควบคุมการผ่านเข้าออกระหว่างห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังมีการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์แรกที่ดิฉันเดินทางไปถึง จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำกฎระเบียบต่าง ๆให้ทราบ พร้อมกับทำเรื่องขออนุมัติให้ดิฉันมีบัตรผ่านเข้าออกตึก โดยทุกครั้งที่เข้าห้องปฏิบัติการจะต้องสแกนบัตรผ่านเครื่องสแกน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีความเข้มงวดเกี่ยวกับช่วงเวลาการทำงานในห้องปฏิบัติการในระหว่างวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ส่วนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ นักศึกษาทุกคนจะมีรหัสของตัวเองประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีบัตรสแกนสำหรับใช้พิมพ์งาน ในบัตรจะมีการเติมเงินในวงเงินตามแต่ได้อนุมัติ สำหรับใช้พิมพ์งานตลอดระยะเวลาที่ลงทะเบียน

ส่วนระบบการขนส่ง จะมีบัตรที่ใช้สำหรับการขึ้นรถประจำทาง โดยจะมีการเติมเงินในบัตร และชำระเงินผ่านบัตรโดยสาร ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะอาศัยรถประจำทางในการเดินทางไปกลับระหว่างมหาวิทยาลัยกับที่พักเพราะประหยัดและสะดวก เนื่องจากตารางการเดินทางของรถประจำทางจะมีตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 7.10 น ถึง 21.00 น. ในวันปกติ และในวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8.00 น ถึง 16.30 น. โดยจะไม่คิดอัตราค่าโดยสารสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ Massey University เมื่อแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรบุคลากร
ห้องปฏิบัติการที่มีการจำลองระบบโรงงานไว้ภายในห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการที่ดิฉันได้ไปทำวิจัย จะแยกประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนและการวิจัยไว้อย่างชัดเจน โดยห้องปฏิบัติการที่สำคัญ เช่น ห้องปฏิบัติการ Biochemical and Process Engineering ห้องปฏิบัติการ Clean Research และห้องปฏิบัติการ Bioprocessing ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คอยดูแลและทำหน้าที่ช่วยเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับวิชาเรียน ช่วยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหากนักศึกษาคนใดต้องการความช่วยเหลือ เช่น ต้องการสั่งสารเคมี เจ้าหน้าที่ก็จะประสานงานให้ทันที หรือหากเครื่องมือที่กำลังใช้งานมีปัญหา เจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขให้เครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้ในทันที

ทั้งนี้บางห้องปฏิบัติการมีระบบจำลองกระบวนการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มให้มีลักษณะที่คล้ายกับกระบวนการผลิตจริงในโรงงาน ทำให้ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติการแบบ Large Scale ได้ เช่น ห้อง Microbrewery จะมีการจำลองระบบการผลิตเบียร์เหมือนกับโรงงานจริง มีการติดตั้งระบบควบคุมการบ่มรวมถึงระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเบียร์ที่ผลิตได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้นักศึกษาสามารถทราบถึงผลของกระบวนการผลิตในระดับโรงงานได้จริงก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในโรงงาน
 
ส่วนอีกห้องปฏิบัติการที่มีความน่าสนใจ และมีนักศึกษาใช้งานมาก คือ ห้องปฏิบัติการ Clean Research ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เข้มงวดเรื่องความสะอาดมากกว่าห้องปฏิบัติการอื่น ๆ โดยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่อง High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) และเครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) เป็นต้น
ประสบการณ์ที่ได้รับ
การไปทำวิจัยในต่างประเทศตลอดระยะเวลา 6 เดือนทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การเรียนรู้การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9 องศาเซลเซียส เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติที่มาจากหลายประเทศ เช่น ชาวนิวซีแลนด์ ชาวจีน ชาวมาเลเซีย ชาวสเปน ชาวฝรั่งเศส ชาวชิลี และชาวสิงคโปร์ เป็นต้น รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวนิวซีแลนด์ ที่เป็นชนชาติที่มีน้ำใจ และเป็นมิตรกับทุกคน อีกทั้งพบว่าทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษของดิฉันมีการพัฒนาขึ้น เนื่องจากต้องสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อนชาวต่างชาติ และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนั้น ดิฉันยังได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ที่งานประชุมวิชาการ NZIFST 50th Anniversary Conference 2015 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558 ที่เมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม ทำให้ได้รู้แนวคิดใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาพัฒนางานวิจัยในอนาคตได้
 
สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มอบโอกาสที่ดีในครั้งนี้ และคอยช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องการงาน เช่น การวางแผนการวิจัย การเตรียมตัวในการร่วมมือทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติในหัวข้อเรื่องที่ดิฉันมีความสนใจ รวมถึงการประสานงานและช่วยติดต่อ Professor Dr. John Bronlund ที่ Massey University ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนับเป็นเวลาที่มีค่าช่วงหนึ่งในชีวิต อีกทั้งต้องขอขอบคุณโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่มอบทุนการศึกษาและให้โอกาสที่ดีมากกับดิฉันและนักศึกษาไทยคนอื่น ๆ ให้ได้มีโอกาสเห็นโลกกว้าง ได้เรียนรู้การทำงานวิจัยผ่านระบบที่ยอดเยี่ยม และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก นับเป็นโอกาสที่ดีมากและอยากให้โครงการดี ๆ แบบนี้มีต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้นักศึกษารุ่นต่อไปมีโอกาสที่ดีเช่นกัน
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 94    จำนวนคนเข้าชม : 480   คน