เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763878

รายละเอียด

• ส่งเสริมการใช้ระบบ NSW เพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพถือเป็นความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีอัตราสูงคิดเป็น 15-18% ของ GDP ส่วนหนึ่งเกิดจากกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ไม่เอื้อต่อการค้า เช่น ความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล และความล่าช้าในกระบวนการการส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการติดต่อและประสานงานได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบ NSW มาอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการในการพัฒนาระบบ back office ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนยังมีการดำเนินการไปด้วยความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ากับระบบ NSW ดังนั้น ผศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมวิจัย จึงได้ทำ “โครงการการศึกษาปัจจัย และกลยุทธ์ที่สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อหาปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ระบบ NSW ทั้งในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และนำไปสู่การพัฒนาและการใช้ระบบ NSW ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยพบปัจจัยที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจของภาครัฐและเอกชนในการใช้ระบบ NSW ได้แก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพข้อมูล และคุณภาพของการบริการ รวมทั้งระบบต้องสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้งานด้วย เช่น เรื่องลายเซ็นดิจิตอล และมีวิธีการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
 
สำหรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้งานระบบ NSW ได้เสนอไว้ดังนี้

• ภาครัฐ : (1) ต้องสร้างหรือจัดหากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค เพื่อผลักดันการเชื่อมต่อระบบ และมีผู้ดูแลระยะยาว (2) จัดตั้งหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ดูแล NSW โดยเฉพาะ (3) วางแผนยุทธศาสตร์ NSW โดยมองถึงความเชื่อมโยงทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดิจิตอล (4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยง NSW ควรจัดทำ e-training ไว้เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการศึกษาและดำเนินการด้วยตนเอง

• ภาคเอกชน : ต้องให้ความรู้และสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการ จัดให้มีระบบทดลองเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้งานจริง

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต นำผลวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ NSW ของกรมสรรพสามิต ในการช่วยกำหนดขอบเขตโครงการฯ ให้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ให้คำแนะนำการใช้งานระบบ NSW ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ อิมเม็กซ์ อีเทอร์แนล จำกัด และบริษัทยังเป็นตัวอย่างในการทดสอบการเชื่อมต่อระบบ NSW ในการขอใบอนุญาตนำเข้าสุรา ยาสูบ ให้กับกรมสรรพสามิต
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 84    จำนวนคนเข้าชม : 308   คน