เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763766

รายละเอียด

• แนะนำนักวิจัยเด่น
โดย กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร. วิทูร อุทัยแสงสุข
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


“การตั้งโจทย์วิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องวางแผนและหาข้อมูลให้รอบด้านก่อน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิศวกรรมจะต้องมีโอกาสที่จะสามารถนำไปใช้งานจริงได้”
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการวิจัยและพัฒนาของทุกๆ ภาคส่วน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาและออกแบบตัวถังรถให้มีน้ำหนักเบาลงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชิ้นส่วนหรือโครงสร้างที่มีความหนาลดลงหรือใช้วัสดุที่เบาลง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษขึ้นเพื่อใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น body in white ที่ทั้งน้ำหนักเบาและมีสมบัติทางกลเช่น ค่าความแข็งแรง ค่าการยืดตัว และความสามารถในการดูดซับพลังงานที่ดีขึ้น
 

 

ประโยชน์ของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ
ผลงานวิจัยนี้ได้สร้างทั้งองค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอื่นๆ โดยสามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าทั่วไปและเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล พฤติกรรมการเปลี่ยนรูป และตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตตั้งแต่เหล็กกล้าตั้งต้นจนถึงชิ้นส่วนสำเร็จพร้อมประกอบและใช้งาน จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการผลิตและใช้ชิ้นส่วนน้ำหนักเบามากขึ้น นำไปสู่ยานยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงและมีความปลอดภัยสูงขึ้น
ข้อคิดจากการทำงานวิจัยถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
งานวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน พากเพียร และมีความมุ่งมั่นสูง ผลที่ได้จากการทำวิจัยอาจจะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรืออาจจะไม่ก็ได้ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จะต้องไม่ย่อท้อ พยายามเรียนรู้จากงานที่ผ่านมา หาจุดบกพร่อง และพัฒนาต่อยอดต่อไป การตั้งโจทย์วิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องวางแผนและหาข้อมูลให้รอบด้านก่อน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิศวกรรมจะต้องมีโอกาสที่จะสามารถนำไปใช้งานจริงได้ และหัวข้อที่ทำควรจะต้องเป็นเรื่องที่เราถนัด มีความเชี่ยวชาญ และได้ทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง การทำวิจัยควรจะทำให้สนุกและมีความใคร่อยากรู้อยากเห็นในผลลัพธ์ ทั้งหมดที่กล่าวมาจะทำให้เรามีความสุขกับการทำวิจัยและได้ผลสำเร็จอย่างแน่นอน
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 69    จำนวนคนเข้าชม : 302   คน