เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763741

รายละเอียด

• โปรตีนมาร์คเกอร์ นวัตกรรมไทยเพื่อนักวิจัยและอุตสาหกรรมไทย

 
ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบันได้ย้ายสังกัดที่ทำงานมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เกี่ยวกับเอนไซม์ โดยที่ผ่านมามีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทางกลุ่มวิจัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง จึงทำให้มีการพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ได้เป็นผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์จากกลุ่มวิจัย คือ โปรตีนมาร์คเกอร์ (Protein marker) ซึ่งเป็นโปรตีนมาตรฐานใช้ในกระบวนการวิเคราะห์หาน้ำหนักโปรตีน โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้งานหลักเป็นนักวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และงานทางการแพทย์ที่มีการศึกษาและวิเคราะห์โปรตีน
 
ที่ผ่านมา Protein marker ที่ใช้งานในประเทศเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 100% โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทย ทำให้มีราคาสูงและต้องใช้ระยะเวลานานในการสั่งซื้อ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและวิจัยและทำให้เกิดการขาดดุลการค้าปีละหลายล้านบาท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นจริง ทางกลุ่มวิจัยจึงได้จัดตั้งสตาร์ทอัพของกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในนามของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด (Enzmart Biotech Co.ltd.) ซึ่งบริษัทดังกล่าวสามารถผลิต Protein marker เพื่อใช้งานเองภายในประเทศไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้ใช้งาน สามารถสั่งซื้อ Protein Marker ได้ในราคาที่ถูกลง และสะดวกในด้านการลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 

 
Protein marker เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัดน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีน (Molecular weight) โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าแบบ Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของโปรตีนที่สนใจควบคู่กับการเคลื่อนที่ของ Protein marker ทำให้นักวิจัยสามารถทราบน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนที่สนใจได้ หรือใช้ควบคู่กับการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าลอการิทึมของน้ำหนักโมเลกุลและระยะทางในการเคลื่อนที่ (relative migration distance) เพื่อทำให้ได้ค่าการทดสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดด้านเทคนิคและ VDO สาธิตการใช้งานสามารถดูได้จาก www.enzmart.com
 
Protein marker ของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค ได้จัดจำหน่ายในรูปแบบของสารละลายที่พร้อมใช้งาน เป็นการนำเอาโปรตีนบริสุทธิ์ที่ทราบน้ำหนักโมเลกุลที่แน่นอนมาผสมรวมกับบัฟเฟอร์ (buffer) และสารเติมแต่ง (additives) ที่ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงทน ใช้งานได้ดีไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่ามาก ทางกลุ่มผู้วิจัยได้จดทะเบียนขอยื่นรับอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เลขที่คำขอ 1503001542 เรื่อง “องค์ประกอบเครื่องหมายโปรตีนที่ติดสี (Prestained protein marker) ” และ เลขที่คำขอ 1503001543 เรื่อง “องค์ประกอบเครื่องหมายโปรตีน (Protein marker)”
 
จากการทดสอบใช้งานเบื้องต้นในกลุ่มผู้ใช้งานจริง พบว่า Protein Marker ของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค มีคุณภาพใช้งานได้ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ใช้ Protein Marker ของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ เช่น The Journal of Biological Chemistry, PLOS ONE, Archives of Biochemistry and Biophysics, Molecular Catalysis เป็นต้น
 

 

 
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Protein Marker ของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค ยังได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 ระดับดี จากเรื่อง \"องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน (Protein Marker)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในส่วนของการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
 

 
“Protein marker ผลงานประดิษฐ์ชิ้นแรกของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด จึงเป็นตัวอย่างของการดำเนินการวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความต้องการของตลาดวิจัยไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้า ทำให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในหมู่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน”

นอกจากนี้บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์การทำงานของเอนไซม์ต่าง ๆ และยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานตรวจวัดคุณภาพอาหาร เช่น การตรวจวัดแบคทีเรียปนเปื้อน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.enzmart.com
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 14    จำนวนคนเข้าชม : 575   คน