เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2763862

รายละเอียด

 
ฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

 
ในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในการดำเนินงาน “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” โดยได้ดำเนินการในกลุ่ม First S Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และกลุ่ม New S Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ฝ่ายอุตสาหกรรมเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) โดยผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม เน้นสร้างเครือข่ายกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่
ชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอาหารที่เป็นอนาคต เช่น อาหารเพื่อผู้สูงอายุ กลุ่ม Functional Food และ Nutraceutical Food ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและทำร่วมกับบริษัทฯ คือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ” โดยพัฒนาขนมขบเคี้ยว 4 สูตร (บำรุงสมอง บำรุงสายตา ป้องกันเบาหวานและบำรุงหลอดเลือดหัวใจ) ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตให้คงคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) กำหนด รสชาติเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ
ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและทำร่วมกับบริษัทคือ “การผลิตฮอร์โมนพืชที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช” เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตฮอร์โมนพืชที่มีประสิทธิภาพสูงจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ทำให้พืชสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยจะทำการทดลองกับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ในแปลงทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ และจะขยายการผลิตสารนี้ในระดับอุตสาหกรรม เพี่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต มาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทั้งระบบอย่างยั่งยืน ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและทำร่วมกับบริษัท คือ “การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบสองขั้นตอนอุณหภูมิสูง (55°C) และอุณหภูมิแวดล้อม (28-42°C) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและความเสถียรของระบบ” ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียสารอินทรีย์ในกระบวนการลดอุณหภูมิ รวมทั้งเพิ่มความเสถียรของระบบจากการเพิ่มอัตราการย่อยสลายไขมัน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากเดิมได้ร้อยละ 30 และยังสามารถช่วยลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินระบบ นอกจากนี้ยังสามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย
ชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เน้นสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อบริบทของประเทศในด้านยานยนต์ รวมถึงงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและทำร่วมกับบริษัทฯ คือ โครงการวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และการออกแบบรถโดยสารสาธารณะโดยมุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อการส่งออกและการใช้ภายในประเทศ การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิท การออกแบบต้นแบบเรือยอร์ชสำหรับฐานลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้งานวิจัยของชุดโครงการเป็นไปในแง่ของการสร้างเครือข่ายบริษัทเอกชนให้สนใจในการวิจัยและร่วมสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวางแผนให้สนับสนุนงานวิจัยแบบต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่แค่งานวิจัยเดียว ซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิตที่ช่วยพัฒนาตลาดด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่องานวิจัยสำเร็จผลและนำไปสู่การใช้จริงในอนาคต
ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและบริษัทเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่บริบท smart city โดยมีงานวิจัยที่ได้พัฒนาแล้ว เพื่อตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการออกแบบอุปกรณ์ wrist band สำหรับตรวจจับชีพจรและแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุเกิดหกล้มไปยังโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีแฟ้มประวัติ (โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทดสอบการใช้งาน) และระบบให้บริการข้อมูลรายชื่อร้านอาหารและข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยีบูลทูธพลังงานต่ำ ขณะนี้ทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินโครงการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว และจะมีการขยายผลสู่การใช้งานจริงภายหลังการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการ การตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการบูรณาการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านการประมวลผลทางภาพ และระบบฐานข้อมูล ที่ต่อยอดงานวิจัยมาจากโครงการจ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ส่งผลให้การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดน้อยลง ขณะนี้มีบริษัทเอกชน ได้ขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (licensing) ผลงานวิจัยทั้งสองโครงการจาก สกว. นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว
ชุดโครงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เน้นการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการสำรวจ และประยุกต์ในงานด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์ การฟื้นฟูและฝึกหัด เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและทำร่วมกับบริษัท คือ โครงการวิจัยหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ประมาณการว่ามีความต้องการใช้ภายในประเทศ 20 ชุดต่อปี ราคาหุ่นยนต์นำเข้า 30 ลบ./ตัว หากงานวิจัยสำเร็จจะสามารถลดการนำเข้าหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินคิดเป็นมูลค่า 600 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถวางแผนการตลาดจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ชุดโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อยอดการศึกษาทางคลินิกในการพัฒนาและขึ้นทะเบียนยาใช้ภายนอกที่มีการดูดซึมสู่ชั้นใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองที่ทำนายระดับยาในเลือดและในเนื้อเยื่อจากผลิตภัณฑ์รูปแบบยาทาหนังศีรษะ โดยนำยาที่พัฒนาสำหรับใช้ทาในผู้มีปัญหาผมร่วงแทนการรับประทานในรูปแบบเดิม มาเป็นตัวอย่างในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับพรีคลินิกในการประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยมีแนวทางที่จะขยายผลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลักดันการขึ้นทะเบียนยาใหม่ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แรกของยากลุ่มนี้ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็น model ตัวอย่างสำหรับการรับรองการขึ้นทะเบียนยาใหม่ หรือยาอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป
ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
เน้นการวิจัยและพัฒนาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ด้านระบบและกำลังคน นวัตกรรมทางด้านวัสดุในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมด้าน MRO (Maintenance, Repair and Operation) ในอุตสาหกรรมการบิน ตัวอย่างงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการคือ การพัฒนาโครงการวิจัยจุดเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาระบบ check in ก่อนถึงสนามบิน ทั้งนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่าง สกว. และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เกิดความน่าอยู่และยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อเมืองที่จะสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการบรรจุให้จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการนำร่อง smart city
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 02    จำนวนคนเข้าชม : 403   คน