เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2615056

รายละเอียด

คู่มือขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะหน่วยงานกลางจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) ได้บูรณาการการทำงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่ง ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว.ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำยุทธศาสตร์โดยได้นำแนวคิดการทำงาน ABC (Area-Based Collaborative Research) ที่ สกว. ได้พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย
 
1. แนวคิดเรื่อง Area approach เพื่อบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันในพื้นที่โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบริบทและภูมิสังคมของพื้นที่

2. Demand side management & learning เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนจากข้อมูลให้ระเบิดจากภายใน เข้าใจปัญหา สาเหตุ และหาทางแก้ด้วยตนเองก่อน นำสู่แผนชุมชนเพื่อพึ่งตนเองและแผนพัฒนาตำบล เพื่อเชื่อมต่อกับการสนับสนุน/ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ทั้งนี้ เครื่องมือที่จะใช้ในการจัดทำข้อมูลและสร้างการเรียนรู้ คือ เครื่องมือบัญชีครัวเรือนและกระบวนการประมวลผลและจัดทำแผนที่ สกว. พัฒนาขึ้น

3. Supply side management บูรณาการการสนับสนุนจากหน่วยราชการและภาคส่วนอื่น โดยทำตามลำดับ ทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้ และการสนับสนุนด้านวัตถุต่างๆ ตามปัญหาความต้องการของพื้นที่ที่สะท้อนผ่านแผนชุมชนนั้น
 
ในการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทขึ้น โดย สกว. ได้มีบทบาทร่วมในการจัดทำคู่มือดังกล่าว และนำองค์ความรู้เรื่องการประเมินความพร้อมของพื้นที่เป้าหมายขั้นต้น โดยใช้กรอบตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ กลไก ข้อมูล การเรียนรู้ การขยายผลและภาคีความร่วมมือ และงบสนับสนุน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

สำหรับคู่มือนี้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนเป้าหมาย รวม 24,086 หมู่บ้านใน 76 จังหวัด
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 130    หน้าที่ : 85    จำนวนคนเข้าชม : 228   คน