เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2615058

รายละเอียด

แนะนำนักวิจัยเด่น

 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ศึกษาเพื่อวัดค่าประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมของกลุ่มประเทศเปลี่ยนผ่านยังมีปรากฏไม่มากนักในแวดวงวรรณกรรม การเข้าใจถึงผลการดำเนินงานทางการเกษตรของประเทศเปลี่ยนผ่านสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้กำหนดนโยบายของรัฐ ในการกำหนดแผนเชิงนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้การผลิตสินค้าทางการเกษตรมีการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และสามารถรองรับต่อวิกฤตทางด้านอาหารที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ

ในแวดวงวรรณกรรมแบบจำลองการวัดค่าประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางนั้น ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงสถิตย์โดยไม่ได้คำนึงถึงผลของเวลาที่เกิดขึ้น รวมถึงไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการปรับตัวของปัจจัยคงที่ในระยะสั้นไปเป็นปัจจัยผันแปรในระยะยาว ส่งผลทำให้ค่าประสิทธิภาพที่วัดได้จากแบบจำลองมีความไม่ถูกต้อง
 
งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองเชิงพลวัตสำหรับแยกค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตภายใต้การตัดสินใจเลือกแบบข้ามเวลา เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยผลิตที่ต้องการแสวงหาต้นทุนต่ำสุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมากหลังจากที่แต่ละประเทศได้เริ่มทำการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ประเทศเปลี่ยนผ่านเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเร่งผลิตสินค้าเกษตรให้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถรองรับต่อความต้องการด้านอาหารของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นที่แต่ละประเทศต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของตนเป็นไปอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ
การได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นกลาง” ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว. - สกอ.) รวมถึงการได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันวิจัยจากต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Dr. Heinrich Hockmann จาก Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ที่ได้เชิญผู้วิจัยไปบรรยายเกี่ยวกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่นักวิจัยของสถาบัน ผู้วิจัยได้รับคำแนะนำและความเห็นที่มีประโยชน์ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และประการสุดท้าย หน่วยงานต้นสังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยนี้
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ
ค่าประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตผลิตภาพขึ้นในการผลิตภาคการเกษตรที่วัดได้จากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญให้ผู้กำหนดนโยบายของรัฐนำไปใช้เพื่อวางแผนเชิงนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรแก่ประเทศเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ แบบจำลองเชิงพลวัตสำหรับวัดประสิทธิภาพและการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ และสามารถนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้การเติบโต การเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ข้อคิดจากการทำงานวิจัยถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
งานวิจัยที่จะประสบผลสำเร็จนั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ นักวิจัยต้องคิดว่าผลการศึกษาที่ได้นั้นจะให้คุณค่าต่อแวดวงวิชาการอย่างไร หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างไร การทำวิจัยเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ เพราะเราต้อง Search และ Re อยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เรา Research จึงพบอะไรใหม่ๆและท้าทายเสมอ
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 130    หน้าที่ : 68    จำนวนคนเข้าชม : 318   คน