เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2615055

รายละเอียด

ปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอรีพันธุ์พระราชทาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สนับสนุนโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแอนโทไซยานินและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” โดยมี ผศ. ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายมงคล ศิริจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก เป็นผู้วิจัย เพื่อปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใหม่ให้มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงขึ้น รวมถึงขยายพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้พันธุ์จำนวนมาก และส่งเสริมให้เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงนำไปปลูกต่อไป
 
นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและผู้ประกอบการ ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการและโจทย์ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมให้เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงได้ปลูกสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างอาชีพและรายได้มากขึ้น อีกทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทานด้วยเทคนิคการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและได้สายพันธุ์ที่ดี
 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงวางรากฐานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงในการช่วยเหลือชาวบ้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว สกว. ที่ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย

ที่มาของข้อมูล :

ฝ่ายเกษตร, โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม และงานสื่อสารสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 130    หน้าที่ : 29    จำนวนคนเข้าชม : 228   คน