เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2597028

รายละเอียด

ปลานิลพระราชทาน กับงานวิจัยในหลากหลายมิติ
เพื่อให้สมกับพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอยากให้ปลานิลเป็นแหล่งอาหาร รวมถึงสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพสกนิกรทั้งประเทศอย่างยั่งยืน สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยครอบคลุมประเด็นสำคัญตลอดโซ่อุปทานปลานิลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาทั้งในเชิงนโยบายภาครัฐ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต การสร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร สร้างความยั่งยืนในอาชีพ ความยั่งยืนด้านความมั่นคงอาหาร รวมถึงการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
 
ที่ผ่านมามีโครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐซึ่งทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับดูแล ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการแช่เหนี่ยวนำปลานิลเพศผู้ การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มปลานิล การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล กลิ่นโคลนในปลานิลและเทคนิคการลดกลิ่นโคลนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม และดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 130    หน้าที่ : 27    จำนวนคนเข้าชม : 255   คน