เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629442

รายละเอียด

สืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย สกว. “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงต้องการเห็นชุมชนชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝิ่นให้หมดไปจากแผ่นดินไทย จึงได้สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพด้านการเกษตร โดยร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดทำโครงการ “การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์” โดยมีคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนาถุงเพาะย่อยสลายได้สำหรับพืชอายุสั้น เน้นประโยชน์ทั้งในเชิงของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกร และสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยถุงเพาะย่อยสลายนี้เตรียมจาก PLA (Polylactic acid) และสารควบคุมการย่อยสลายที่ได้จากธรรมชาติ เป็นถุงที่เตรียมง่าย และสามารถผลิตได้ปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรม
 
จากการทดลองในแปลงพบว่า ถุงเพาะที่พัฒนานี้ย่อยสลายได้เร็วกว่าถุง PLA ทั่วไปถึงร้อยละ 25 หลังลงดิน สามารถเป่าขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบใช้ถุงเพาะธรรมดาที่ไม่ย่อยสลาย ถุงเพาะย่อยสลายนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายระหว่างการย้ายปลูก รวมถึงลดการปนเปื้อนของพลาสติกในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งสูตรที่ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรม จึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้เกิดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่ง สกว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการผลิตและการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายนี้จะส่งผลต่อดีต่อการพัฒนาและวิวัฒนาการของระบบการเพาะปลูกของเกษตรกร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ทาง PTTGC ได้สนับสนุนงานวิจัยต่อยอดโดยพัฒนาเป็นถุงเพาะและถุงปลูกสำหรับพืชที่มีอายุยาว รวมถึงสนับสนุนการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ส่วนมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้สนับสนุนให้ใช้แปลงทดลองเป็นที่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการส่วนของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมถึงโครงการปลูกป่าของ ปตท. และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้ร่วมใช้ถุงนี้ในการทดลองด้วย
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 130    หน้าที่ : 26    จำนวนคนเข้าชม : 240   คน