เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629432

รายละเอียด

ระบบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีประเทศไทย
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศไทย ดังนั้นการทราบข้อมูลศักยภาพ ต้นทุน และวิธีการหรือแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจร่วมกันเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งทราบศักยภาพและโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน การทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable : MRV) สำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นเครื่องมือประกันความโปร่งใส ความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และการเปรียบเทียบกันได้ จะส่งผลให้กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศดำเนินการอย่างเป็นระบบ
 
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ศึกษาสถานภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพัฒนารูปแบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สำหรับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ (project level) ผลวิจัยพบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยมีค่าความเข้มพลังงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีทั่วโลกที่มีแนวทางการลดการใช้พลังงานโดย Best Practice Technology (BPT) ดังนั้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยยังมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงานโดยใช้มาตรการ BPT ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้อีก โดยมาตรการที่เสนอแนะ ได้แก่ การใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (CHP) การลดการใช้ไฟฟ้า และการปรับปรุงเทคนิคกระบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้โรงงานสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการผลิตได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 
ด้านการพัฒนาเชิงระบบการดำเนินงาน การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาปิโตรเคมีระดับโครงการ (project level) พบว่า แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (T-MRV) ประกอบด้วย (1) T-MRV-P1 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ดักไอน้ำและการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่ (2) T-MRV-P2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไอน้ำในระบบ (3) T-MRV-P3 ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมซึ่งจ่ายไฟฟ้าและความร้อนแก่ผู้ใช้งานหลายราย (4) T-MRV-P4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ (5) T-MRV-P5 การนำพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ผลการทดลองใช้ระบบ T-MRV ทั้ง 5 วิธีกับโรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงงาน พบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมมีการดำเนินงานอยู่มีความสอดคล้องกับระบบ T-MRV ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้นำไปประยุกต์เป็นแนวทางการกำหนดค่า Benchmark ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปเผยแพร่ในการประชุมการจัดทำ MRV ของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภายใต้หัวข้อ Thailand MRV Network รวมทั้งได้จัดพิมพ์คู่มือการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (MRV) การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมี
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 129    หน้าที่ : 67    จำนวนคนเข้าชม : 163   คน