เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2614276

รายละเอียด

แนวทางการสร้างสัมพันธภาพ และการสนับสนุนระบบการดูแลสวัสดิภาพคนพิการ
กลุ่มคนพิการมักจะขาดโอกาสเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ ด้านการแพทย์ การศึกษา การยอมรับจากชุมชน การประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นต้น ด้านครอบครัวคนพิการกับคนพิการ มักเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลคนพิการ ด้านจิตใจ คือ เกิดความเครียด ทะเลาะวิวาทส่งผลต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัว และด้านองค์กรในชุมชนกับคนพิการ การจัดกิจกรรมของชุมชนไม่เอื้อต่อคนพิการ ขาดความเหมาะสมกับสภาพความพิการ ขาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เช่น งานประเพณีต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น จึงนำมาสู่การศึกษาแนวทางการสร้างสัมพันธภาพของคนพิการกับครอบครัว คนพิการกับชุมชน คนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คุณดวงกมล นิติวัฒนะ หัวหน้าโครงการ “ศึกษาแนวทางการสร้างสัมพันธภาพของคนพิการกับครอบครัว คนพิการกับชุมชน คนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น” จึงได้สนใจศึกษาสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกัน ปัจจัยเงื่อนไข ปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ตลอดจนวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนพิการกับครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคนพิการ
 
โครงการวิจัยได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ แนวทางการฟื้นฟูสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของคนพิการกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านคนพิการและครอบครัวโดยกลุ่มอาสาสมัครจากคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หน่วยงานในพื้นที่ จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนการดูแลคนพิการ โดยคัดเลือกผู้ดูแลคนพิการที่ดูแลคนพิการด้วยความตระหนักรู้ถึงสิทธิคนพิการ การเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของคนพิการ จัดเวทีแสดงพลังและศักยภาพของคนพิการ โดยการคัดเลือกคนพิการที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระ ลดการพึ่งพิง เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตอิสระให้กำลังใจและเสริมพลังให้กับคนพิการมีพลังที่จะดำรงชีวิตและเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตตนเอง ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของคนพิการกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำอาชีพด้วยกันของคนพิการกับครอบครัว การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมประชาคมต่าง ๆ ที่ชุมชนและหน่วยงานจัดให้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่หน่วยจัดให้มีขึ้น การเข้าร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
 
การดำเนินงานของโครงการวิจัย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโสกนกเต็น สนับสนุนจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนโดยการเยี่ยมบ้านคนพิการและครอบครัว โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น และกองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนนโยบายที่จะต้องฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภายในชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จัดทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ ก่อสร้างทางลาดพร้อมจัดหาเก้าอี้รถเข็นไว้บริการเมื่อมาติดต่อราชการ เห็นได้ว่าผลจากโครงการมีส่วนช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี และสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนระบบการดูแลให้แก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 128    หน้าที่ : 91    จำนวนคนเข้าชม : 235   คน