เมนู



ฉบับพิเศษ

ธันวาคม  2559




เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.




จำนวนผู้เข้าชม

2407587

รายละเอียด

ท้องถิ่นขานรับรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุชมรมออกกำลังกาย บ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการหลักของกลุ่มคือ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเช้าของทุกวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การดูแลสุขภาพของกลุ่มฯ ในด้านอื่น ๆ ก็มีความพยายามดำเนินงานแต่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจ จึงเกิดประเด็นคำถามที่นำมาสู่การร่วมกันศึกษาในโครงการ “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” มีอาจารย์เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ
 
โครงการได้ดำเนินการถอดบทเรียนทุนทางสังคมด้านสุขภาพ โดยดึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทั้งสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเกิดข้อค้นพบที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ทุนทางสังคมด้านเครือข่ายของกลุ่มผู้สูงอายุมีบทบาทส่งเสริมที่สำคัญ การส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนผ่านกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้มแข็งทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงในการขยายผลต่อไปยังกลุ่มอื่น ๆ ผ่านรูปแบบโครงการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาไปสู่กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการงานด้านสุขภาพกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น อีกทั้งยังพบว่า ควรมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรมให้หลากหลายนอกเหนือจากการออกกำลังกายที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ผู้สูงอายุในชุมชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพซึ่งจะสามารถพัฒนาสู่ชุมชนดูแลสุขภาพตนเองได้
 
งานวิจัยนี้ได้ค้นพบรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมด้วยกลวิธี 5 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแบบมีส่วนร่วม การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลจิตใจ และการบูรณาการในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนบ้านสันทรายหลวงและหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ ภายในชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม จนนำมาสู่การสร้างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของผู้สูงอายุบ้านสันทรายหลวงระหว่างโรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายหลวง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชมรมสร้างเสริมสุขภาพสันทรายหลวง ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาวะในทุกด้านของผู้สูงอายุในชุมชนสันทรายหลวง ผ่านการเสนอแผนและนโยบายสู่หน่วยงานภาคีด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 128    หน้าที่ : 89    จำนวนคนเข้าชม : 113   คน