เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2614997

รายละเอียด

Trip นี้มีเรื่องเล่า : Newton Fund เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ประเทศอังกฤษ

 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง (Professional Development Programme for Mid-career Researchers) เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ British Council ด้วยการสนับสนุนของกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ประเทศสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (มีประสบการณ์ในการทำวิจัย 5-15 ปี) ให้มีโอกาสเพิ่มทักษะในการพัฒนาโจทย์ในการทำวิจัย การบริหารโครงการวิจัยในสถานการณ์/สภาวะที่ซับซ้อน และพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเนื้อหาที่จะอบรมหลัก ๆ เป็นเรื่องการบริหารโครงการวิจัยที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในระดับสากล การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การอบรมมีทั้งหมดสามครั้ง ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ครั้งที่สองที่กรุงลอนดอน และครั้งที่สามที่กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่มาทำการอบรมในปีนี้ทั้งสามครั้งได้แก่ Dr. Nessa Carey จาก Praxis Unico ส่วนคณาจารย์และนักวิจัยทั้ง 25 คน ที่มาอบรม
 

 

 

 

 
การอบรมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจทุนวิจัยจากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งแยกหลัก ๆ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และการพิจารณาการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ ความหมายและประเภทของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ของงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน การสร้างคณะวิจัยและความเข้าใจในบุคลิกภาพและวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงาน

การอบรมครั้งที่สองที่กรุงลอนดอนเป็นครั้งสำคัญที่ทุกคนรอคอย มีวันที่เข้าอบรมทั้งหมด 5 วันไม่นับวันเดินทาง ตามกำหนดการจะมีวันที่ต้องอบรมที่สำนักงานของ British Council และที่โรงแรมใกล้ ๆ ที่พัก และมีวันที่ออกไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ มีสาระสรุปได้ดังนี้

วันแรกเป็นการทบทวนและหารือกับองค์กรที่ร่วมให้ทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ การทำความเข้าใจนิยามและความสำคัญของ Official Development Assistance (ODA) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย การวางแผนอาชีพนักวิจัยและประโยชน์จากการทำงานวิจัยต่อสถาบันและสังคม และการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย โดยอบรมที่สำนักงานของ British Council ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับ Trafalgar Square
 

 
ลักษณะของการอบรมจะเป็นการผสมระหว่างการฟังเนื้อหา การทำแบบฝึกหัดเดี่ยว การทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม การถามคำถามและถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนความรู้ วันแรกของการอบรมจบลงอย่างสนุกสนานในช่วงก่อนเย็นเพื่อให้ทุกคนแยกย้้ายกันไปชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในกรุงลอนดอนที่สนใจ

เนื้อหาสำคัญของการอบรมในวันแรกคือ การผลักดันงานวิจัยให้มีผลกระทบต่อสังคม (Creating impact from research) ซึ่งแยกได้ออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ (Knowledge exchange) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technological exchange) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการวิจัย (Public engagement) และการพัฒนาผลงานวิจัยในเชิงธุรกิจ (Commercialization) ประเด็นทั้งสี่ด้านนี้เป็นกรอบในการที่คณะฯ จากประเทศไทยเข้าชมองค์กรและสถานที่ต่าง ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในกรุงลอนดอน
 
วันที่สองแยกออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้าเป็นการเข้าเยี่ยม UCLB (UCL Business PLC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาง University College London (UCL) จัดตั้งขึ้นและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property - IP) และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่าทางธุรกิจ โดยมีฐานจากงานวิจัยของบุคลากรต่าง ๆ ใน UCL ในการผลิตผลิตภัณฑ์และการทดลองใช้โดยหน่วยงานของ UCL การเข้าเยี่ยมชมในวันนี้เพื่อศึกษาในเรื่องกระบวนการพัฒนาและจัดการของ UCLB ในเรื่อง Technological exchange และ Commercialisation โดย UCLB บรรยายถึงงานวิจัยซึ่งนำไปสู่การผลิตถุงเท้าสำหรับคนไข้ที่มีอาการเส้นเลือดขอด ซึ่งทดลองใช้ผ่านเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ของ UCL และปัจจุบันจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาลในสังกัดของ NHS
 
ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเข้าชม British Library เพื่อศึกษาในเรื่อง Public engagement แยกเป็นสองกลุ่มและมีผู้นำชม เพื่อทำความเข้าใจว่า British Library จัดให้มีการบริการสาธารณะใด ๆ บ้างที่นอกเหนือไปจากการบริการด้านหนังสือ และมีกลไกในการอธิบายหน้าที่และการดำเนินการให้กับประชาชนให้เข้ามาร่วมรับรู้ได้อย่างไร หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันในช่วงเย็น วันนี้คณะผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมเดินชม Main court ของ UCL และเดินไปยัง British Library ในช่วงเที่ยง รวมถึงได้เดินไปชม St. Pancras Station และ King Cross Station ในช่วงเย็น
 

 

 

 
วันที่สามของการอบรมยังเป็นการเยี่ยมชมองค์กรต่าง ๆ โดยแยกเป็นสองกลุ่มในช่วงเช้า กลุ่มวิทยาศาสตร์ไป Natural History Museum เพื่อศึกษาเรื่อง Public engagement ส่วนกลุ่มสังคมศาสตร์ไป The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London เพื่อเข้าหารือในเรื่องของ Knowledge exchange และรับฟังการดำเนินงานของ Centre of South East Asian Studies

ส่วนในตอนบ่ายทั้งสองกลุ่มจะรวมตัวกันเข้าชม Welcome Collection เพื่อศึกษาในเรื่อง Public engagement ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสังคม สำหรับกลุ่มสังคมศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมหารือกับ Centre of South East Asian Studies นั้น ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในปัจจุบันและหาผู้ร่วมวิจัยสำหรับการพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต และวันนี้ทุกคนต้องทำการบ้านส่งคือ การตอบคำถามจากองค์กรที่ไปเยี่ยมชม 5 คำถาม ได้แก่ My major take home messages; what can I implement in my own work: What would I like to implement but can’t; what is stopping me and how I wil change it; general lessons for Thailand?
 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 128    หน้าที่ : 62    จำนวนคนเข้าชม : 218   คน