เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622535

รายละเอียด

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (30)
ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
woody@trf.or.th


อ่านบทความย้อนหลังได้ที่http://rescom.trf.or.th

ดังได้เกริ่นในบทบรรณาธิการแถลงฉบับที่แล้วว่า จะนำผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการประเมินประจำปี 2554 มาลง ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการกำกับทิศทาง (steering committee) ได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินแล้ว ผู้เขียนจึงขอนำผลการประเมินมาลงโดยเริ่มในประชาคมวิจัยฉบับนี้ และอาจต้องลงมากกว่า 1 ตอน เนื่องจากรายละเอียดของการประเมินมีมาก
 
สำหรับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการประเมินครั้งนี้ยังเหมือนครั้งที่แล้ว โดยวัตถุประสงค์มี 4 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย

2) เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

3) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัยของ สกว.ในอนาคต

4) เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

ตัวชี้วัดที่ใช้มี 4 ตัว เหมือนครั้งที่แล้ว โดยตัวชี้วัดทั้ง 4 ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 Equivalent International Journal Publication / Faculty Member แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยวัดจำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน บทความแต่ละประเภทจะให้น้ำหนักต่างกัน ตั้งแต่น้ำหนัก 1 ลงมาถึง 0.125 นอกจากนี้ บทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงานเฉลี่ยตามจำนวนผู้เขียนด้วย เช่น ถ้ามีผู้เขียน 2 คนจะได้ปริมาณงานคนละ 0.5 และถ้ามีผู้เขียน 10 คน จะได้ปริมาณงานคนละ 0.1 เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ 2 Journal Impact Factor / Faculty Member
แสดงถึง ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน วิธีคิดให้นำ Journal impact factor ของวารสารที่ตีพิมพ์บทความแต่ละเรื่องคูณด้วยสัดส่วนผลงานของอาจารย์ นำค่าที่ได้มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนอาจารย์ทั้งหมดของสาขาวิชา

ตัวชี้วัดที่ 3Equivalent International Journal Publication / Discipline
แสดงถึง ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 4 Journal Impact Factor / Discipline
แสดงถึง ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่

(1) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552-2553 (1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)

(2) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2552-2553
โดยมีการถ่วงน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ และประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย

การนับจำนวนอาจารย์
นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งและสังกัดในสาขาวิชา/ภาควิชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 
• สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 21 แห่ง ได้แก่
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) มหาวิทยาลัยทักษิณ
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10) มหาวิทยาลัยนเรศวร
11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13) มหาวิทยาลัยมหิดล
14) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18) มหาวิทยาลัยศิลปากร
19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21) มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

• สถาบัน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1)สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

• มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยชินวัตร
2) มหาวิทยาลัยรังสิต
3) มหาวิทยาลัยเอเชียน
4) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย
ผลการประเมิน
การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา (Discipline) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ระบุว่าต้องการรับการประเมินในสาขาวิชาใด หลังจากพิจารณาหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีมติให้คงกลุ่มสาขาวิชาไว้เหมือนเดิม และปรับปรุง (ยุบรวม หรือแยกย่อย) สาขาวิชาที่ประเมินเล็กน้อย เพื่อความเหมาะสมในการจัด Rating
การประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2) กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
3) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
5) กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เนื่องจากเนื้อที่จำกัด ฉบับนี้จะลงเฉพาะหน่วยงานที่ได้ Rating 5 ก่อน
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 77 หน่วยงาน แบ่งเป็น 7 สาขาวิชา ดังนี้

1. Chemical / Bio-Chemical Engineering / Chemical Technology หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. Civil Engineering หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. Electrical / Electronic Engineering หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. Manufacturing Systems Engineering
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

5. Mechanical Engineering หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. Agricultural/Irrigation/Water Resources Engineering และ Other Engineering Disciplinesหน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. Telecommunication/Communication Engineering หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 54 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. Energy Technology และ Management Technology หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. Environmental Technology / Environmental Engineering และ Forestry หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. Information and Communication Technology / Computer Engineering/Informatics หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. Material Technology / Material and Mining Engineering
หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. Biotechnology หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 110 หน่วยงาน แบ่งเป็น 8 สาขาวิชา ดังนี้

1. Biology
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

2. Chemistry หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. Physics หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. Mathematics and Statistics หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. Computer Sciences
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

6. Earth System and Environmental Sciences
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

7. Biochemistry หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. Microbiology / Molecular Biology หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 69 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. Plant and Soil Science หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. Pest Management หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. Food Science and Technology หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. Animal Science หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. Veterinary Science หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. Fishery
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5
กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 62 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศัลยศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. อายุรศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. กุมารเวชศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. Other Medicine
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

6. ทันตแพทยศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานที่เข้าร่วม 77 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. พรีคลินิก หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, พยาธิชีววิทยา, เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. เภสัชศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. เทคนิคการแพทย์ / สหเวชศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. กายภาพบำบัด
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

5. พยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ได้ Rating 5 ได้แก่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. สาธารณสุขศาสตร์
ไม่มีหน่วยงานที่ได้ Rating 5

สรุปจำนวนหน่วยงานที่ได้ Rating 5 แยกตามมหาวิทยาลัย / สถาบัน และกลุ่มสาขาวิชา ดูได้ในตารางที่ 1
สำหรับรายละเอียดผลการประเมินแต่ละสาขาวิชา จะเสนอให้ทราบในฉบับหน้า

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 106    หน้าที่ : 31    จำนวนคนเข้าชม : 3163   คน