เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622559

รายละเอียด

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (16)
ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน
รองผู้อำนวยการ สกว.
woody@trf.or.th


อ่านบทความย้อนหลังได้ที่http://rescom.trf.or.th

ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามบทความนี้มาตั้งแต่ต้น คงทราบดีว่า สกว.ได้ทำการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา 2 ครั้งแล้ว โดยครั้งแรกเป็นโครงการทดลอง (pilot project) ประเมินระดับคณะวิชา เมื่อปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีหน่วยงานระดับสาขาวิชาเข้าร่วมการประเมินถึง 436 หน่วยงาน จัดเป็น6 กลุ่มสาขาวิชา ซึ่ง สกว.ได้ทำการประเมิน และประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เขียนได้นำผลลงใน ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 89 และ 91 และในฉบับที่ 90 ได้มีการประกาศรับสมัครการประเมินในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นด้านสังคมศาสตร์
 
หลายๆ ท่านคงจะมีคำถามในใจว่า สกว. มีแผนจะประเมินงานวิจัยประเภทอื่นอีกหรือไม่ โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ได้ หรืองานวิจัยที่มีผลกระทบด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เช่น อาจเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสังคม เป็นต้น ผู้เขียนขอเรียนว่าที่ท่านสงสัยนั้นอยู่ในแผน ของ สกว. อย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน สกว.ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยอยู่หลายประเภท ถ้าจะแบ่งตามลักษณะ output ก็เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) ซึ่ง output ที่ต้องการ คือ บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ งานวิจัยและพัฒนา (research and development หรือ R&D) ซึ่ง output ที่ได้คือ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ หรือเชิงวิชาการ และงานวิจัยประเภทที่สาม คือ งานวิจัยท้องถิ่น (community research) ซึ่ง output ที่ได้คือ การสร้างความเข้มแข็ง และการแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 ประเภท ล้วนมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสิ้น แต่ที่ สกว. ยังไม่ได้ทำการประเมินประเภทวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยท้องถิ่น นั้น เนื่องจากวิธีการประเมินลำบากกว่า การกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ก็ยังไม่ชัดเจน แต่เข้าใจว่า เมื่อ สกว. ทำการประเมินงานวิจัยเชิงวิชาการเสร็จเรียบร้อย คงมาทำการประเมินในเรื่องที่เหลือต่อไปอย่างแน่นอน

พูดถึงการประเมินงานวิจัยเชิงวิชาการนั้น ในขณะนี้ สกว. กำลังอยู่ระหว่างประเมินด้านสังคมศาสตร์อยู่ แต่ต้องขอเรียนว่าจำนวนหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมการประเมินมีน้อยกว่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงขณะนี้ มีหน่วยงานสนใจและสมัครมาแล้วไม่ถึง 20 หน่วยงาน จากจำนวน 10 สาขาวิชา (รายละเอียดดูได้จากประชาคมวิจัยฉบับที่ 90 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2553) ซึ่งหมดเขตสมัครไปแล้ว และ สกว. ได้ขยายเวลาต่อ ก็เข้าใจว่าใกล้หมดเขตแล้ว เช่นเดียวกัน แต่ถ้าท่านสนใจ สกว. ยังเปิดโอกาสให้สมัครได้ ซึ่งถ้ามีข้อสงสัยติดต่อผู้เขียนได้ทาง email : woody@trf.or.th หรือติดต่อคุณชลนภา ทาง e-mail : chonnapa@trf.or.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข (02) 278-8253 ก็ได้
 
ความจริงการประเมินที่ดำเนินการไปแล้ว สกว. มีวัตถุประสงค์หลายข้อด้วยกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง คือ หน่วยงานที่รับการประเมินสามารถนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อและใช ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองได้ ขณะเดียวกัน สกว. จะนำผลการประเมินที่ได้ มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย และที่ต้องการทำมากคือ นำผลที่ได้มาจัดสรรทุนในลักษณะ block grant แต่เนื่องจากข้อจำกัด เรื่องงบประมาณที่ สกว.ได้รับ ทำให้การจัดสรรทุนในลักษณะ block grant ยังทำไม่ได้ เว้นแต่รัฐบาลหรือสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ สกว.เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบแทนหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน และเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยของตน สกว.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน นำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน โดยกำหนดวงเงินไว้ดังนี้

สาขาวิชาที่ได้รับ rating 4 และ 5 ได้รับงบประมาณอุดหนุน 50,000 บาท

สาขาวิชาที่ได้รับ rating 3 ได้รับงบประมาณอุดหนุน 40,000 บาท

สาขาวิชาที่ได้รับ rating 1 และ 2 ได้รับงบประมาณอุดหนุน 30,000 บาท


สำหรับกิจกรรมที่ สกว. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้แก่ การจัดหาวารสารวิชาการ การจัดซื้อฐานข้อมูลวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ กิจกรรมอื่นที่ช่วยในการพัฒนางานวิจัยได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขณะนี้ สกว. ได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานที่ของบสนับสนุนความเข้มแข็งของงานวิจัยแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อพิจารณาเสร็จจะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบ ในราวต้นเดือนตุลาคม 2553 และเพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปได้โดยเร็ว สกว.จะขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามแผนงานที่เสนอมา โดยทดรองจ่ายไปก่อน เมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงาน สกว. ทราบ สกว. จะส่งเงินให้ท่านตามที่ท่านได้ทดรองจ่ายไปก่อน
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ rating 5 และ 4 และจำนวนหน่วยงานที่ได้รับ rating 3, 2, 1
ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่ากติกาที่ สกว. ได้ตกลงกับผู้เข้าร่วมการประเมินมาตั้งแต่ต้น คือ การเข้าร่วมเป็นความสมัครใจของหน่วยงาน และเมื่อทราบผลการประเมิน สกว. จะแจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบก่อน และจะแจ้งให้สาธารณชนทราบ ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลยินยอม ซึ่งจากการสำรวจความสมัครใจ พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ 4 และ 5 ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลได้ ในขณะที่หน่วยงานที่ได้ rating 3 บางแห่งยังไม่เต็มใจให้เปิดเผยผล ดังนั้น ในฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอชื่อหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินในระดับ 5 และ 4 เป็นรายสาขาและจำนวนหน่วยงานที่ได้ rating 3, 2, 1 มาเสนอ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา และสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 

 

 

 

 
สำหรับฉบับนี้ ขอนำเสนอแค่นี้ก่อน ฉบับหน้าจะนำผลการวิเคราะห์ในภาพรวมมาเสนอต่อ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 92    หน้าที่ : 48    จำนวนคนเข้าชม : 4221   คน