เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2630216

รายละเอียด

โบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
พื้นที่สูงอำเภอปางมะผ้า เหมาะสมสำหรับการวิจัยในฐานะ “ห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติ” เพราะมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และมีลักษณะภูมิประเทศแบบเฉพาะเป็นภูเขาสูงชันยากแก่การเข้าถึง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมช้ากว่าบริเวณที่ราบ ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่ดีสำหรับหลักฐานทางโบราณคดี

ผลการวิจัยในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น ในฐานะของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดอัตราการทำลายแหล่งโบราณคดีภายในอำเภอปางมะผ้า และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาและเศรษฐกิจ ดังนี้
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ในท้องถิ่นที่มีมรดกวัฒนธรรม และเกิดการจัดการดูแลมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่บ้านต่างๆ ชุมชนเกิดสำนึกในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งมรดกในอดีตและมรดกร่วมสมัย โดยข้อมูลจากผลการค้นคว้าวิจัยของโครงการฯ กลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ถูกใช้ในการพัฒนาและต่อยอดจากชุมชนท้องถิ่นของหมู่บ้านต่างๆ ในการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านแม่ละนา หมู่บ้านจะโบ่ หมู่บ้านบ้านไร่ เป็นต้น และโครงการอยู่ดีมีสุข ของกรมพัฒนาชุมชน ในอำเภอปางมะผ้า รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ได้ขอข้อมูลภาพและแผนที่เพื่อจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ และตู้สำหรับเก็บโบราณวัตถุให้กับชุมชนต่างๆ ในอำเภอปางมะผ้า
ด้านการศึกษา
• เกิดการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการวิจัยจากแหล่งโบราณคดีที่ทำการสำรวจและขุดค้น (แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด) ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน เช่น โรงเรียนอนุบาลถ้ำลอด ในหมู่บ้านถ้ำลอด โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในหมู่บ้านบ้านไร่ เป็นต้น

• เกิดการพัฒนางานวิชาการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

หลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2549 ผู้วิจัยได้ดำเนินงานต่อยอดจากงานเดิมโดยขยายพื้นที่การวิจัย โดยใช้วิธีวิทยาและแนวทางการวิจัยที่เคยใช้ในอำเภอปางมะผ้ากับโครงการใหม่อีก 4 โครงการ ทำให้เกิดโครงการวิจัยเชิงพัฒนาอย่างต่อเนี่อง ได้แก่

o โครงการวิจัยนำร่องระยะสั้น เรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทุน สกว.)

o โครงการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดและบ้านไร่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทุน The US Ambassador 2006)

o โครงการมาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเพิงผา : สู่การทะลายเส้นแบ่งวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีทางมานุษยวิทยาและมายาในศิลปกรรม (ทุนหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ The US Embassy)

o โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทุน สกว.)

• เกิดการพัฒนาวิชาการโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
โดยผู้วิจัยได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โบราณคดีสิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ทางโบราณคดี ระเบียบวิธีการวิจัยทางโบราณคดี เอกสารต่างๆ ที่เผยแพร่ได้ถูกนำไปใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในสถาบันต่างๆ

• เป็นแหล่งอ้างอิงโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและหนังสือต่างประเทศ ทำให้ข้อมูลของแหล่งโบราณคดีในอำเภอปางมะผ้า กลายเป็นแหล่งโบราณคดีอ้างอิงใหม่ที่สำคัญและเป็นตัวแทนของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้านเศรษฐกิจ
• การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความรู้พื้นฐานจากผลการวิจัยกลายเป็น “ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ” ของอำเภอปางมะผ้า งานวิจัยได้รับความสนใจจากชุมชนท้องถิ่น และเกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น กรณีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้ำลาง บริษัทนำเที่ยวเอกชนบางบริษัทก็ขอข้อมูล แผนผัง และรายละเอียดข้อมูลของแหล่งโบราณคดีเพื่อประกอบการนำเที่ยว นอกจากนี้เว็บไซต์ต่างๆ ได้นำข้อมูลผลการวิจัยจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 90    หน้าที่ : 85    จำนวนคนเข้าชม : 1891   คน