เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622596

ที่ปรึกษา:

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 


รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 

คุณพรพิไล เลิศวิชา

  

บรรณาธิการ:รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
chancharat@trf.or.th
หัวหน้ากองบรรณาธิการ:ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย
kwanchanok@trf.or.th
กองบรรณาธิการ:นิธิปรียา จันทวงษ์
nithipreeya@trf.or.th


วรรณสม สีสังข์
wansom@trf.or.th


นภัสนันท์ กล้าวิทย์การ
napatsanan@trf.or.th


ศุภวีรินทร์ พันธุ์สวัสดิ์
supawan@trf.or.th


นุชดา มณีจันทรา
nuchada@trf.or.th


อมรรัตน์ ถือเงิน
amonrat@trf.or.th

ฝ่ายสมาชิก:กิตติยา พิทักษ์
kittiya@trf.or.th