เมนูฉบับพิเศษ

ธันวาคม  2559
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2284300

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 129   ปีที่ 22 เดือน กันยายน  - ตุลาคม   2559
     ความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประชาคมวิจัยฉบับนี้จะมา update สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย รวมถึงทางเลือกและความเสี่ยงของความมั่นคงด้านพลังงาน รศ. ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์วัฒนะ
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ
‘วิจัยพลังงาน’ สู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน
...อ่านต่อ

สารบัญ