เมนูฉบับพิเศษ

เมษายน  2558
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2223401

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 127   ปีที่ 22 เดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน   2559
     การก้าวเข้าสู่ภาวะ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” คือการที่สัดส่วนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในอีก 5 ปีข้างหน้าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในปี 2564 เป็นประเด็นท้าทายของสังคมไทย ทั้งต่อนโยบายรัฐ ระบบเศรษฐกิจและค...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างอายุของประชากร โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นของประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ ...อ่านต่อ

สารบัญ